فایل word تعيين مناسب ترين تنظيم کننده رشد در کشت درون شيشه اي انتهاي شاخساره ميخک (.Dianthus caryophyllus L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين مناسب ترين تنظيم کننده رشد در کشت درون شيشه اي انتهاي شاخساره ميخک (.Dianthus caryophyllus L) :


سال انتشار : 1380

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش کشاورزي

تعداد صفحات :13

به منظور تعیین مناسب ترین نوع تنظیم کننده های رشد اکسینی و مشخص نمودن بهترین غلظت برای به دست آوردن بیشترین بازده در تولید گیاهچه های درون شیشه ای از ریز نمونه انتهای شاخساره میخک, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از محیط کشت پایه MS تغییر یافته انجام گردید. در این آزمایش ها از چند نوع تنظیم کننده رشد اکسین و سیتوکنین با غلظت های مختلف استفاده شد, و صفات درصد باززایی و ریز نمونه ها, تعداد باززایی در هر ریز نمونه, تعداد برگ های قابل رویت, درصد تولید ریشه و کالوس و درصد نمونه های شیشه ای شده, اندازه گیری و بررسی شد. بیشتر محیط ها باعث ایجاد باززایی در ریز نمونه ها شد. در محیط های حاوی کینتین, زآتین و IBA هیچگونه باززایی در ریزنمونه ها به دست نیامد, و بهترین باززایی (از لحاظ درصد و تعداد باززایی در هر ریز نمونه) در محیط MS تغییر یافته تکمیل شده با 0.3 میلی گرم در لیتر NAA و 1 میلی گرم در لیتر BAP به دست آمد.
کلید واژه: اکسین, انتهای شاخساره, باززایی, سیتوکنین و میخک

لینک کمکی