فایل word مطالعه پارامترهاي عملکردي ديسک تاندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه پارامترهاي عملکردي ديسک تاندم :


سال انتشار : 1380

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش کشاورزي

تعداد صفحات :14

از میان ادوات خاک ورزی ثانویه, دیسک تاندم بیشترین کاربرد را دارا می باشد. رطوبت و سرعت پیشروی از جمله عوامل مهمی هستند که عملکرد یک وسیله خاک ورزی را تحت تاثیر قرار می دهند. در این تحقیق تاثیر دو عامل رطوبت خاک در سه سطح 12-10, 15-13 و 18-16 درصد و سرعت پیشروی در سه سطح 5, 6.5 و 8 کیلومتر در ساعت بر مقاومت کششی, توان مالبندی مورد نیاز, میزان خرد شدگی خاک, شاخص مخروط خاک و لغزش چرخ محرک تراکتور در خاک لوم رسی مورد بررسی قرار گرفتند بدین منظور از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار (3 سرعت 3× رطوبت) و 4 تکرار و در مجموع 36 کرت استفاده گردید. تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد که اثرات سرعت تراکتور و رطوبت خاک بر مقاومت کششی و توان مالبندی به ترتیب در سطح احتمال %1 و %5 معنی دار بودند ولی هیچگونه اثر معنی داری بر میزان لغزش چرخ ها نداشتند. سطوح مختلف رطوبت اثر معنی داری بر شاخص مخروط خاک داشتند ولی سرعت های مختلف اثر معنی داری بر آن نشان ندادند. در خاک ورزی ثانویه با دیسک تاندم, سطوح مختلف رطوبت اثر معنی داری بر روی درصد کاهش قطر متوسط وزنی کلوخ ها داشت, ولی اثر سرعت های مختلف معنی دار نبود. از این تحقیق بطور کلی می توان نتیجه گرفت که اگر رطوبت خاک در زمان خاک ورزی اولیه در محدوده 18-13 درصد باشد, ضمن اینکه در اثر کاهش مقاومت کششی توان مالبندی کمتری مورد نیاز خواهد بود, هنگام انجام عملیات خاک ورزی ثانویه نیز کلوخ های ریزتری ایجاد می شود. همچنین اگر در توان مالبندی مورد نیاز ادوات بکاربرده شده محدودیتی وجود نداشته باشد, محدوده سرعت های 8-6 کیلومتر در ساعت به عنوان سرعت های مطلوب می توانند پیشنهاد شوند.
کلید واژه: خاک ورزی, دیسک تاندم, ثانویه, قطر متوسط وزنی, مقاومت کششی

لینک کمکی