فایل word تاثير محدوديت آب بر کيفيت بذر دو ژنوتيپ عدس (Lens culinaris) در مرحله نمو و رسيدگي دانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير محدوديت آب بر کيفيت بذر دو ژنوتيپ عدس (Lens culinaris) در مرحله نمو و رسيدگي دانه :


سال انتشار : 1380

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش کشاورزي

تعداد صفحات :16

تغییرات قوه زیست و قدرت بذر دو ژنوتیپ عدس (زیبا و بومی اهر) در طول نمو و رسیدگی دانه تحت شرایط آبیاری کامل (پنج نوبت آبیاری) و آبیاری محدود (یک نوبت آبیاری) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش در سال 1374 بصورت فاکتوریل اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. بذور در فواصل زمانی 5 روز از 16 تا 61 روز بعد از گلدهی برداشت گردیده و میزان رطوبت و وزن خشک آنها تعیین شد. سپس درصد بذور زنده, درصد جوانه های نرمال و سرعت جوانه زنی هر نمونه بذری تعیین گردید. محدودیت آب تاثیر معنی داری بر روی قوه زیست و قدرت بذور عدس نداشت, ولی بذور تحت شرایط آبیاری محدود زودتر از شرایط آبیاری کامل به رسیدگی وزنی (پایان دوره پر شدن دانه) و حداکثر قدرت دست یافتند. بذور زیبا و بومی اهر تحت شرایط آبیاری کامل به ترتیب 40 و 37 روز بعد از گلدهی و تحت شرایط کمبود آب به ترتیب 36 و 34 روز بعد از گلدهی به رسیدگی وزنی رسیدند. حداکثر قوه زیست و قدرت بذور زیبا تحت شرایط آبیاری کامل 4-1 روز بعد از مرحله رسیدگی وزنی و در شرایط محدودیت آب حداکثر تا 2 روز بعد از رسیدگی وزنی حاصل گردید. در صورتی که حداکثر قوه زیست و قدرت بذور بومی اهر تحت شرایط آبیاری کامل و کمبود آب به ترتیب 9-4 روز و 7-2 روز بعد از رسیدگی وزنی به دست آمد. با تاخیر در برداشت, درصد بذور زنده, درصد جوانه های نرمال و سرعت جوانه زنی بذور بومی اهر روند نزولی داشت ولی این روند در ژنوتیپ زیبا مشاهده نگردید. با در نظر گرفتن قدرت بالا و رطوبت مناسب بذور برای برداشت, 44 و 38 روز بعد از گلدهی در رقم زیبا و 48-44 و 38 روز بعد از گلدهی در بومی اهر به ترتیب به عنوان بهترین مراحل جهت برداشت تحت شرایط آبیاری کامل و آبیاری محدود مشخص گردیدند.
کلید واژه: عدس, قدرت بذر, قوه زیست بذر و محدودیت آبیاری

لینک کمکی