فایل word ارزيابي حساسيت چند رقم گندم در مرحله ساقه رفتن به شته روسي گندم (Diuraphis noxia (Mordvilko) (Homoptera: Aphididae

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي حساسيت چند رقم گندم در مرحله ساقه رفتن به شته روسي گندم (Diuraphis noxia (Mordvilko) (Homoptera: Aphididae :


سال انتشار : 1380

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش کشاورزي

تعداد صفحات :12

شته روسی گندم به عنوان آفتی بسیار مهم بر روی ارقام گندم و جو از ایران (1333) و نیز از استان آذربایجان شرقی (1370) گزارش گردیده است. این آفت مخصوصا در مزارع گندم شهرستانهای تبریز, اهر و کلیبر در سطح وسیعی گسترش یافته است. در این تحقیق واکنش به شته روسی گندم در پنج رقم از ارقام اصلاح شده به نامهای سرداری, سبلان, الوند, زرین و الموت که بیشترین سطح زیر کشت را در گندم کاریهای استان آذربایجان شرقی دارند, در مرحله ساقه رفتن مورد ارزیابی قرار گرفته است. میزان مقاومت ارقام فوق الذکر در مرحله پنجه زنی قبلا در آزمایشات جداگانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. آزمایشات در شرایط گلخانه و تحت شرایط دمایی 23.3±0.99oC و رطوبت نسبی 45 تا %55 تحت رژیم نوری 14:10 انجام شد. آنتی بیوز احتمالی با بررسی درصد بقا و زنده مانی پوره ها, میانگین طول دوره نشو و نمای پوره ها, قدرت باروری یا تعداد کل نتایج به ازای یک شته در 10 و 15 روز اول دوره تولید مثلی و در نتیجه با محاسبه نرخ افزایشی ذاتی جمعیت (ارزش (rm تعیین شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که از نظر قدرت باروری شته ها و همچنین نرخ افزایش ذاتی جمعیت, اختلاف معنی داری در سطح احتمال %5 بین ارقام وجود دارد. بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتایج برای 10 و 15 روز اول دوره تولید مثلی به ترتیب در رقم الوند (28.20±6.57 و (43.05±8.49 و سرداری (21.58±7.73 و (35.11±13.22 مشاهده گردید. همچنین بالاترین میانگین نرخ افزایشی ذاتی جمعیت (0.2485±0.01 و (0.2553±0.01 در رقم زرین و پایین ترین آن (0.2224±0.03 و (0.2305±0.03 در رقم سرداری دیده می شود. نتیجه بررسی ها و محاسبات مربوطه نشان داد که در مرحله ساقه رفتن از بین ارقام مورد مطالعه, رقم زرین نسبت به شته روسی گندم حساس بوده و رقم سرداری در مقایسه با سایر ارقام مقاوم تر می باشد. ارقام الوند, سبلان و الموت نیمه مقاوم بودند. آزمایشات دیگری بر روی مراحل بعدی فنولوژی گیاه و نقش احتمالی سایر ساز و کارهای مقاومت در حال انجام است.
کلید واژه: آنتی بیوز, ارقام گندم, حساسیت گیاه میزبان, شته روسی گندم

لینک کمکی