فایل word مطالعه اثرات رقابتي علف هاي هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه اثرات رقابتي علف هاي هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبيا :


سال انتشار : 1382

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی اثرات رقابتی علفهای هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا, آزمایشی در فصل زراعی 1380 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تراکم تاج خروس 4, 8 و 12 بوته در متر مربع و سه سطح تراکم سوروف 10, 20 و 30 بوته در متر مربع با یک تیمار شاهد بدون علف هرز در هر بلوک بودند که در تراکم ثابت 20 بوته در متر مربع لوبیا به صورت افزایشی اجرا شد. به منظور تبیین اثرات رقابتی و کاهش عملکرد لوبیا از مدل رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل نشان از آسیب پذیری شدید لوبیا نسبت به علفهای هرز داشت از طرف دیگر تاج خروس نسبت به سوروف به مراتب اثرات بیشتری را در کاهش عملکرد لوبیا اعمال نمود. کاهش عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی لوبیا در اثر تاج خروس به طور متوسط 74.05 و 76.48 و در اثر تداخل سوروف 49.49 و 55.88 درصد بود نتایج مدل کاهش عملکرد نیز حاکی از اثرات بیشتر رقابتی تاج خروس داشتند به طوریکه مقایسه عملکرد بیولوژیک در تیمارهای تاج خروس و سوروف نشان داد که یک بوته تاج خروس قادر است به اندازه 15 بوته سوروف در رقابت با لوبیا نقش داشته باشد. بر اساس نتایج بدست آمده, دو گونه مذکور بیشترین اثر خود را بر عملکرد اقتصادی از طرق کاهش تعداد ساقه های فرعی و کاهش تعداد غلاف در بوته اعمال کردند ولی وزن 100 دانه و تعداد دانه در غلاف تحت تاثیر اثرات رقابتی ناشی از این دو علف هرز قرار نگرفت.
کلید واژه: لوبیا, سوروف, تاج خروس, اثرات رقابتی, عملکرد و اجزای عملکرد

لینک کمکی