فایل word اثر رژيم رطوبتي در اوايل فصل بر عملکرد کمي و کيفي پنبه رقم ورامين (.Gossypium hirsutum L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر رژيم رطوبتي در اوايل فصل بر عملکرد کمي و کيفي پنبه رقم ورامين (.Gossypium hirsutum L) :


سال انتشار : 1382

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :12

پنبه مهمترین گیاه لیفی است که به دلیل سازگاری با شرایط رطوبتی متفاوت امکان مصرف آب کمتر همراه با عملکرد اقتصادی مطلوب را فراهم ساخته است. به منظور بررسی اثرات تاخیر در اولین آبیاری بعد از سبز شدن بر عملکرد وش,‌ خصوصیات کیفی الیاف و همچنین انتخاب بهترین روش کاشت, این آزمایش طی دو سال در منطقه کاشمر استان خراسان اجرا گردید. تیمارها شامل روشهای کاشت (هیرم کاری و خشکه کاری) در کرتهای اصلی و تاخیر در اولین آبیاری در سال اول (70, 140, 210 و 280 میلیمتر تبخیر تجمعی از طشتک) و در سال دوم (480, 80, 160, 240, 400, 320 و میلیمتر تبخیر تجمعی) در کرتهای فرعی بود. نتایج نشان داد که بین دو روش کاشت از نظر عملکرد تفاوتی وجود ندارد, اما تاخیر در اولین آبیاری تا 280 میلیمتر تبخیر در سال اول و در هر دو روش کاشت عملکرد وش, کارایی مصرف آب, زودرسی و تعداد شاخه های زایا در گیاه را افزایش داد. اما تعداد شاخه های رویا در این تیمارها کاهش یافت. همچنین در سال دوم عملکرد وش, شاخص برداشت و کارایی مصرف آب در تیمار تاخیر در اولین آبیاری تا 320 میلیمتر تبخیر افزایش یافت. خصوصیات کیفی الیاف مورد مطالعه در هر دو روش کاشت در تیمارهای تاخیر در آبیاری تفاوت معنی داری نداشتند. افزایش عملکرد وش در تیمارهای کم آبیاری احتمالا به دلیل افزایش شاخص برداشت در اثر کاهش ارتفاع گیاه و افزایش تعداد قوزه در پی تنش خفیف رطوبتی می باشد. بطور کلی نتایج دو ساله این آزمایش نشان داد که تاخیر اولین آبیاری بعد از سبز شدن تا 320 میلیمتر تبخیر از طشتک بطور معنی داری باعث افزایش عملکرد وش می شود.
کلید واژه: پنبه, تنش خشکی, روش کاشت, آبیاری تاخیری, کیفیت الیاف

لینک کمکی