فایل word واکنش فتوسنتزي و هدايت روزنه اي دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word واکنش فتوسنتزي و هدايت روزنه اي دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوري :


سال انتشار : 1382

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :12

به منظور بررسی واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم (قدس و کراس روشن) و دو رقم جو (والفجر و چاافضل) تحت تنش شوری آزمایش گلخانه ای به صورت دو طرح جداگانه اسپلیت پلات با سه تکرار اجرا شد. کشت بذور در جعبه های حاوی شن کشت گردید و تیمار شوری (شامل شاهد, 100 و 300 مول در متر مکعب با ترکیب نمک طعام %97 و کلرور کلسیم خالص که بترتیب به نسبت 5 به 1 بودند) اعمال گردید. در این آزمایش اثر تنش شوری بر فتوسنتز برگ پرچمی, هدایت روزنه ای, عملکرد برخی از اجزا عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شوری میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای را بخصوص در ارقام حساس (رقم قدس گندم و رقم والفجر جو) کاهش داد. همچنین شوری باعث کاهش تولید ماده خشک و عملکرد اقتصادی از طریق کاهش تعداد پنجه بارور, کاهش تعداد سنبله, کاهش تعداد دانه در سنبله و کاشه وزن صد دانه گردیده و ارتفاع گیاه و تعداد برگ را به ویژه در ارقام حساس کاهش داد. این عوامل از جمله فاکتورهایی بودند که به وضوح حساسیت ارقام قدس و والفجر را نسبت به شوری نشان دادند و قابلیت رقابت کراس روشن متحمل به شوری را نسبت به ارقام متحمل جو ثابت نمودند.
کلید واژه: شوری,‌ ارقام گندم و جو, واکنش فتوسنتزی, هدایت روزنه ای, درصد رشد, عملکرد

لینک کمکی