فایل word اثرات شوري بر رشد, عملکرد, تجمع املاح و درصد اسانس زيره سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثرات شوري بر رشد, عملکرد, تجمع املاح و درصد اسانس زيره سبز :


سال انتشار : 1382

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :10

به منظور بررسی اثر درجات مختلف تنش شوری بر رشد, عملکرد, تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز (cyminum Cyminum) آزمایشی در سال زراعی 80-79 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. طرح آزمایشی مورد استفاده, طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بود. تیمارهای آزمایشی شامل 0, 50, 100, 150, 200 مول بر متر مکعب نمک محلول در آب آبیاری با استفاده از کلرور سدیم و کلرور کلسیم با نسبت مولی 10 به یک (CaCl2-NaCl) اعمال گردید. نتایج نشان داد که تنشهای مختلف شوری بطور معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز تاثیر داشتند و افزایش تنش شوری موجب کاهش صفات کمی مورد نظر گردید. شوری در سطح 50 مول بر متر مکعب سبب کاهش تعداد دانه در چتر و کاهش تعداد نهایی بذر در بوته گردید, در حالی که صفات رویشی از قبیل ارتفاع بوته, وزن بوته, تعداد چتر در بوته و عملکرد ماده خشک تحت تاثیر این سطح شوری قرار نگرفت. افزایش شوری بعد از این سطح تا سطح 200 مول بر متر مکعب تمامی اجزای عملکرد را تحت تاثیر قرار داده و کاهش شدید تعداد چتر در بوته, تعداد بذر در بوته و عملکرد دانه در سطح 200 مول بر متر مکعب مشاهده گردید. افزایش سطح تنش به طور معنی داری موجب کاهش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گردید, بطوری که کمترین عملکرد دانه مربوط به بالاترین سطح تنش (200 مول بر متر مکعب) بود. از نظر آماری تفاوت معنی داری از لحاظ عملکرد دانه بین سطوح 150 و 200 مشاهده نشد. همچنین تنش شوری تاثیر معنی داری بر روی درصد اسانس بذر نداشت.
کلید واژه:

لینک کمکی