فایل word ديناميک علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراکم بوته نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آبي و ديم شمال خراسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ديناميک علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراکم بوته نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آبي و ديم شمال خراسان :


سال انتشار : 1382

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :12

علیرغم تاثیر منفی علفهای هرز بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی در مورد وضعیت علفهای هرز نخود در شرایط شمال خراسان اطلاعاتی در دسترس نیست. به این منظور آزمایشی در سال 1374 با هدف بررسی تاثیر وجین علف های هرز و تراکم گیاه نخود بر دینامیک علفهای هرز آن در شرایط آبی و دیم شمال خراسان به مرحله اجرا در آمد. در این تحقیق 5 تیمار وجین علفهای هرز (عدم وجین علفهای هرز, یکبار وجین علفهای هرز سه, پنج و هشت هفته پس از سبز شدن نخود و وجین علفهای هرز در تمام دوره رشد گیاه نخود) و سه تراکم 30, 40 و 60 بوته نخود در متر مربع در شرایط آبی و 20 و 30 و 40 بوته نخود در متر مربع در شرایط دیم در دو آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند. در آزمایش آبی فراوانی علفهای هرز سلمه, تاج ریزی و تاج خروس بیش از سایر علفهای هرز بود و در آزمایش دیم گرنوک و جغجغه فراوانی بیشتری داشتند. در بین تیمارهای وجین علفهای هرز, تیمار وجین هشت هفته پس از سبز شدن نخود در هر دو آزمایش آبی و دیم بیشترین وزن خشک علفهای هرز را در زمان وجین به خود اختصاص دادند. در آزمایش آبی در تراکم 40 بوته در متر مربع بیشترین وزن خشک علفهای هرز مشاهده شد. در حالیکه در آزمایش دیم وزن خشک علفهای هرز در تراکم 30 بوته در متر مربع بیش از دو تراکم دیگر بود. بررسی اثر متقابل وجین و تراکم در آزمایش آبی نشان داد که بیشترین وزن خشک کل علفهای هرز در تیمار عدم وجین در تراکم 40 بوته در متر مربع وجود داشت (236.1 گرم در متر مربع) و کمترین مقدار در تیمار وجین کامل علفهای هرز در تراکم 60 بوته در متر مربع حاصل شد (8.5 گرم در متر مربع). در آزمایش دیم تیمار عدم وجین در تراکم 30 بوته در متر مربع بیشترین وزن خشک علفهای هرز را داشت (25.28 گرم در متر مربع). در حالیکه وزن خشک علفهای هرز در تیمار وجین در تمام دوره رشد گیاه نخود در تراکم 20 بوته در متر مربع به 10 درصد تیمار قبلی رسید (2.84 گرم در متر مربع). بطور کلی در هر دو آزمایش آبی و دیم مشاهده شد که تاخیر در وجین علفهای هرز منجر به افزایش وزن خشک علفهای هرز شد. به نظر می رسد که در شرایط آزمایش آبی یکبار وجین علفهای هرز در هفته پنجم بعد از سبز شدن نخود و در آزمایش دیم یکبار وجین علفهای هرز در هفته سوم بعد از سبز شدن گیاه نخود ارجحیت نسبتا مناسبی داشته باشد.
کلید واژه: تراکم بوته, علفهای هرز, نخود, وجین

لینک کمکی