فایل word مقايسه شاخصهاي رشدي و تجمع سديم و پتاسيم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرايط تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه شاخصهاي رشدي و تجمع سديم و پتاسيم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرايط تنش شوري :


سال انتشار : 1382

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :13

به منظور درک اثرات تنش شوری بر شاخصهای رشدی, میزان تجمع عناصر سدیم و پتاسیم برگ و نسبت سدیم به پتاسیم در هشت رقم گندم شامل قدس, فلات, روشن, کراس روشن (6611), کراس اروند, مهدوی, هیرمند و اکبرآبادی (توده محلی) آزمایشی در مزرعه امیرآباد دانشکده کشاورزی بیرجند اجرا شد. این آزمایش برای مدت دو سال زراعی 79-78 و 80-79 با استفاده از آب طبیعی با هدایت الکتریکی 1.4 و 5.5 و 10.5 دسی زیمنس بر متر انجام شد. آزمایش به شکل کرتهای خرد شده و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای شوری در کرتهای اصلی و ارقام گندم در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد با افزایش تنش شوری وزن ماده خشک, سطح برگ و کلیه پارامترهای رشدی اعم از شاخص سطح برگ (LAI), سرعت رشد محصول (CGR) و میزان خالص ماده سازی (NAR) کاهش یافت. سرعت رشد نسبی (RGR) در ارقام مختلف از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان نداد. توده محلی اکبرآبادی و روشن از نظر تجمع ماده خشک, اندازه سطح برگ و شاخصهای رشدی اشاره شده,‌ بالاتر از بقیه ارقام قرار داشتند, اما میزان تجمع سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم برگ در این ارقام کمتر از بقیه بود. از نتایج بدست آمده مشخص شد رقم روشن و توده محلی اکبرآبادی ارقام مقاوم, رقم فلات حساس و بقیه ارقام نیمه مقاوم به شوری می باشند.
کلید واژه: شوری, ارقام گندم, شاخصهای رشدی, سدیم و پتاسیم

لینک کمکی