فایل word بررسي تداخل گندم و علفهاي هرز در شرايط مزرعه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تداخل گندم و علفهاي هرز در شرايط مزرعه اي :


سال انتشار : 1382

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :17

به منظور بررسی خسارت علفهای هرز و تعیین مناسبترین شاخص جهت برآورد کاهش عملکرد گندم در پوشش طبیعی فلور علفهای هرز و رقابت چند گونه ای, آزمایشی در سال زراعی 78-1377 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر انجام شد. 27 کرت به ابعاد 5×5 متر از سطح مزرعه انتخاب و در چندین مرحله در آن تراکم علفهای هرز به تفکیک گونه شمارش و در پایان فصل, وزن خشک هر گونه جداگانه اندازه گیری شد. جهت مقایسه چگونگی رقابت و برآورد ضریب خسارت هرگونه متغیرهایی چون تراکم و وزن خشک در واحد سطح, نسبت معادل گیاهی و متوسط وزن خشک تک بوته اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیوماس علفهای هرز نسبت به تراکم, برآورد بهتری از کاهش عملکرد گندم بدست می دهد. در بررسی تابع 1/w=bo+b1x1+…+bفایل word بررسي تداخل گندم و علفهاي هرز در شرايط مزرعه ايn مشاهده شد که اثر تداخلی علفهای هرز در گندم را با توجه به ضرایب معادله فوق (رابطه عکس وزن تک بوته با تراکم) می توان به دو گروه بازدارنده (ضریب مثبت) و تحریک کننده‌ (ضریب منفی) تقسیم کرد. در این میان سهم رقابت درون گونه ای گندم بیشتر از رقابت بین گونه ای بود. دو گونه شلمبیک (Rapistrum rugosum) و یولاف (Avena fatua) بیشترین سهم را در کاهش عملکرد گندم بخود اختصاص دادند در حالی که گونه سیزاب (veronica persica) و آرتمیز یا (Artemisia sp.) کمترین اثر را در این تیمار آزمایش به خود اختصاص دادند. در بررسی بعدی مشخص شد که اثر مثبت بعضی از گونه های هرز به واسطه اثرات بازدارندگی آنها بر گونه هایی است که از شدت رقابت بالایی با گندم برخوردارند.
کلید واژه: رقابت, ضریب خسارت, گندم

لینک کمکی