فایل word پيامدهاي مادري و جنيني ناشي از سو مصرف مواد مخدر, سيگار و داروي غيرايمن در دوران بارداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيامدهاي مادري و جنيني ناشي از سو مصرف مواد مخدر, سيگار و داروي غيرايمن در دوران بارداري :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حکيم

تعداد صفحات :10

مقدمه: امروزه سو مصرف مواد و سیگار بسیاری از مرزهای اجتماعی, اقتصادی و جغرافیایی را در نوردیده و از معضلات عمده بهداشتی است که بسیاری از گروه های جمعیتی از جمله مادران باردار را در معرض تهدید پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی ناشی از آن قرار می دهد. این مطالعه جهت تعیین ارتباط بین مصرف مواد مخدر و سیگار توسط زن و شوهر در دوران بارداری و همچنین مصرف داروی غیرایمن در دوران بارداری توسط زن و ایجاد پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی ناشی از آن انجام شده است.روش کـار: یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی بر روی 4317 نفر از زنان واجد شرایط بستری در بخش های بعد از زایمان بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی تهران, ایران و شهید بهشتی که بارداری آنها به هر صورتی خاتمه یافته بود, طی زمستان سال 1382 صورت گرفت. از یک پرسش نامه محقق ساخته برای مصاحبه استفاده شد که سوالات آن در چهارحیطه مشخصات جمعیت شناختی, سابقه مامایی, مصرف سیگار, مواد مخدر و دارو و پیامدهای جنینی و مادری در بارداری اخیر بود. از مدل رگرسیون لجستیک برای تعیین ارتباط مصرف مواد مخدر, سیگار و دارو و دیگر متغیرهای مستقل باپیامدهای نامطلوب جنینی و مادری استفاده شد.یافته ها: میانگین سنی این 4317 زن برابر با 25.8±5.4 سال ومیانگین سنی همسران آنان برابر 3.07±6.1 سال بود. از میان زنان شرکت کننده در مطالعه 60 نفر (1.4%) مصرف مواد مخدر و 79 نفر (1.8%) مصرف سیگار و 616 نفر (14.3%) مصرف داروی غیرایمن داشتند. همچنین از میان همسران این زنان 186 نفر (4.3%) مصرف مواد مخدر و 1486 نفر (34.4%) مصرف سیگار داشته اند. مصرف داروی غیرایمن در دوران بارداری توسط زن باعث افزایش شانس پیامد نامطلوب مادری (OR=1.69, %95 CI: 1.31-2.17) و پیامد نامطلوب جنینی ((OR=2.58, %95 CI: 2.07-3.22 شد که هر دو در سطح کمتر از 0.001 معنادار بودند. مصرف سیگار نیز توسط مادر باعث افزایش شانس پیامد نامطلوب جنینی شد. (OR=2.71, %95 CI: 1.52-4.84, p<0.001).نتیجه گیری: مصرف داروی غیرایمن و سیگار توسط مادر در دوران بارداری می تواند باعث افزایش شانس بروز پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی گردد؛ لذا برنامه های آموزشی پیشگیرانه در دوران بارداری بایستی در جهت کاهش و حذف مصرف این داروها و سیگار, متمرکز شود.
کلید واژه: سیگار, داروی غیرایمن, مواد مخدر, عوارض جنینی, عوارض مادری

لینک کمکی