فایل word سرواپيدميولوژي سرخک, سرخجه و پاروويروس B19 در بيماران داراي بثورات پوستي در استان خوزستان, سال 1381-1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سرواپيدميولوژي سرخک, سرخجه و پاروويروس B19 در بيماران داراي بثورات پوستي در استان خوزستان, سال 1381-1380 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حکيم

تعداد صفحات :6

مقدمه: ویروس های سرخک, سرخجه و پاروویروس B19از عوامـل عفونی تولیدکننده بثورات پوستی هستند. به علت شباهت بثورات در هر سه ویروس ذکر شده, تشخیص بالینی سرخک, سرخجه, پاروویروس B19 و غیره از همدیگر دشوار می باشد. روش کـار: روش انتخابی برای تشخیص عفونت فعال هر سه ویروس, تشخیص IgM اختصاصی بر علیـه آنها به روش الایزاست. در این مطالعه توصیفی- مقطعی, 424 نمونه سرمی ارسالی از افراد مشکوک به سرخک از شهرهای مختلف استان خوزستان مورد بررسی قرارگرفتند.یافته ها: از بین 424 نمونه, تعـداد 240 نفر (656.6%) سرخک مثبت, تعداد 14 نفر (3.3%) سرخجه مثبـت و تعداد 8 نفر (1.8%) پاروویروس B19 مثبـت بودند. از طرفی در میان بیماران سرخک مثبـت,تعـداد 104 نفر (24.5%) واکسن زده بودنـد. از این تعداد 55 نفر (12.9%) دو بار واکسن و 49 نفـر (11.5%) یکـبـار واکسـن دریافت کرده بودند.نتیجه گیری: با توجـه به فراوانی نسبـتا بالای سرخک, در بیـن این بیماران به نظر می رسد برنـامه واکسینـاسیـون سرخک در استان خوزستان چنـدان موفقیـت آمیز نبوده است. از طرفی با توجه به این که اکثر مبتلایان به بیماری سرخک را افراد جوان تشکیل می دادند؛ پیشنـهاد می شـود که در فاصـله زمانـی دو دوز واکسـن سرخـک تجدید نظر شـود و دوز اول درسنین 12-9 ماهگی و دوز دوم در سنین قبل از مدرسه (6 –4 سالگی) تزریق شود.
کلید واژه: پاروویروس B19, سرخک, سرخجه, الایزا, خوزستان

لینک کمکی