فایل word مهم ترين عوامل موثر بر انتخاب پزشک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مهم ترين عوامل موثر بر انتخاب پزشک :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حکيم

تعداد صفحات :8

مقدمه: هدف این تحقیق تعیین مهم ترین عواملی بود که مردم شهر یزد به هنگام بیمار شدن جهت انتخاب پزشک, مدنظر قرار می دهند. روش کار: تعداد 493 زن و مرد از گروه های سنی و تحصیلی مختلف با روش نمونه گیری خوشه ای از 25 منطقه شهر یزد, مورد ارزیابی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از چک لیست 19 عاملی هیل و گارنر (Hill and Garner) به علاوه 2 عبارت که توسط گروه تحقیق به آن افزوده شده, انجام گرفت. این پرسش نامه در 3 بخش: الف- ویژگی های فردی پزشک, ب- عوامل ارتباطی بین پزشک و بیمار و ج- کیفیت ارایه خدمات پزشکی و هر بخش شامل 7 عبارت, درجه اهمیت در انتخاب پزشک توسط بیماران را مورد بررسی قرار می دهد. روش های آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی و آزمون های ناپارامتری کروسکال والیس و من ویتنی بود.یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده عوامل یکم تا هفتم عبارت بودند از: دانش زیاد و حاذق بودن (ویژگی فردی پزشک), اختصاص وقت کافی جهت معاینه (نحوه ارتباط پزشک- بیمار), اظهار توجه و علاقه خاص به مشکل بیمار (نحوه ارتباط پزشک- بیمار), استفاده از دستیاران باکفایت (نحوه ارایه خدمات), عدم انجام کارهای دیگر در هنگام ویزیت (نحوه ارتباط پزشک- بیمار), ایجاد احساس راحتی در بیمار از طریق یک احوال پرسی کوتاه در ابتدای ویزیت (نحوه ارتباط پزشک- بیمار) و ویزیت انفرادی و خصوصی (نحوه ارایه خدمات). این عوامل نمره میانگین اهمیت بالاتر از نقطه برش تعیین شده(3.5) داشتند و ضمن قرار گرفتن در یک سوم بالای توزیع, به عنوان مهم ترین عوامل انتخاب پزشک بیان شدند. کلیه ویژگی های فردی پزشک (غیر از عامل دانش و مهارت) دارای کم ترین اهمیت درجه بندی شد. در ضمن هر چند بین نظرات زن ها و مردها تفاوت معناداری به دست نیامد؛ ولی تفاوت بین گروه های سنی و تحصیلی در دو بخش عوامل ارتباطی و کیفیت خدمات معنادار بود (p<0.05).نتیجه گیری: آگاهی پزشکان از مهم ترین عواملی است که بیماران در انتخاب ایشان مدنظر قرار می دهند. به ویژه توجه به کفایت علمی, مهارت های ارتباطی و عوامل مرتبط با نحوه ارایه خدمات پزشکی, باعث عملکرد موفق تر پزشکان و رضایت بیشتر بیماران می گردد.
کلید واژه: انتخاب پزشک, رابطه پزشک- بیمار, کیفیت خدمات پزشکی, ویژگی های فردی پزشک

لینک کمکی