فایل word مقايسه PCR با کشت براي تشخيص اوره پلاسما اوره ليتيکم در نمونه هاي تناسلي مردان نابارور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه PCR با کشت براي تشخيص اوره پلاسما اوره ليتيکم در نمونه هاي تناسلي مردان نابارور :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حکيم

تعداد صفحات :8

مقدمه: عفونت تناسلی اوره پلاسما اوره لیتیکم از عفونت های منتقله از راه جنسی است که در ایجاد یورتریت غیرگونوککی, پروستاتیت, اپیدیدیمیت و ناباروری دخالت دارد. این باکتری در زوج های نابارور بیشتر از زوج های سالم دیده می شود. عفونت اوره پلاسما اوره لیتیکم نه تنها باروری را به مخاطره می اندازد, بلکه خطری برای درمان ناباروری وآبستنی حاصل از آن نیز می باشد. تشخیص این باکتری با روش های مرسوم باکتریایی بسیار مشکل است. هدف این مطالعه, مقایسه دو روش کشت و PCR برای تشخیص اوره پلاسما اوره لیتیکم در مایع منی مردان نابارور و سالم بود.روش کار: از هر یک از دو گروه افراد نابارور و افراد سالم مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری انستیتو رویان تهران, 100 نمونه مایع منی تهیه گردید. آزمایش معمول اسپرموگرام بر روی نمونه ها انجام شد. DNA باکتری با روش Cadieux استخراج شد و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی اوره پلاسما اوره لیتیکم (ژن اوره آز), PCR انجام گردید. همچنین کشت باکتری با روش براث- آگار انجام شد.یافته ها: اوره پلاسما اوره لیتیکم در 12 نمونه مایع منی (12%) افراد نابارور و در سه نمونه (3%) افراد سالم با روش PCR تشخیص داده شد. نتیجه کشت در پنج نمونه بیماران نابارور (5%) و یک نمونه افراد سالم (1%) مثبت بود. حجم مایع منی, تعداد سلول های اسپرم و درصد سلول های اسپرم با مرفولوژی طبیعی در مردان نابارور به طور معنادار کاهش داشت. سه مشخصه اخیر, در مردان نابارور با نتیجه مثبت PCR, کمتر از مقادیر مشابه در مردان ناباروری بود که نتیجه PCR منفی داشتند.نتیجه گیری: از آنجا که اوره پلاسما اوره لیتیکم نقش سببی بالقوه در چندین بیماری منتقله از راه جنسی, ناباروری, بیماری و مرگ ومیر نوزادان دارد؛ تشخیص آن با PCR در زوج های نابارور لازم ومهم است. PCR روشی حساس است و برای تشخیص اوره پلاسما اوره لیتیکم در نمونه های بالینی بسیار سریع تر از کشت می باشد (کمتر از 24 ساعت در مقابل 2 تا 4 روز).
کلید واژه: اوره پلاسما اوره لیتیکم, ناباروری, مایع منی, PCR

لینک کمکی