فایل word بررسي مشارکت استروئيدها در فعاليتهاي مرتبط با نوروترانسميتر گابا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مشارکت استروئيدها در فعاليتهاي مرتبط با نوروترانسميتر گابا :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: گاما آمینوبوتیریک اسید (گابا), یکی از نوروترانسمیترهای مهم سیستم عصبی مرکزی است که به عنوان یک مولکول پیام رسان پاراکرین و اتوکرین عمل می کند. متابولیت های استروئیدی طبیعی پروژسترون و کورتیکوسترون با اتصال به گیرنده غشایی گابا A دارای خواص داروهای آرام بخش, خواب آور, ضدافسردگی, ضد تشنج, شل کننده عضلانی و بیهوش کننده می باشند و مغز به عنوان یک اندام استروئیدساز در تولید این استروئیدها نقش دارد. هدف از این مطالعه, فایل word بررسي مشارکت استروئيدها در فعاليتهاي مرتبط با نوروترانسميتر گابا از طریق بررسی اثرات مرکزی گیرندهای گابا A و گابا B بر میزان پروژسترون سرمی موش صحرایی ماده می باشد.روش بررسی: یک کانول تزریق در درون بطنهای جانبی مغز موشهای صحرایی ماده بالغ گروه شاهد و گروههای آزمایش با عمل جراحی استریوتاکس قرار داده شد. یک هفته بعد, در ساعت 8 صبح روز پرواستروس, داروهای دیازپام (آگونسیت گیرنده گاباA ) با دوزهای 250 و 500 نانوگرم در هر موش, بیکوکولین (آنتاگونیست گیرنده گابا A) با دوزهای 5/1 و 3 نانوگرم در هر موش, باکلوفن (آگونیست گیرنده گاباB ) با دوزهای 27/4 و 54/8 نانوگرم در هر موش و CGP35348 (آنتاگونیست گیرنده گاباB ) با دوزهای 3 و 5 میکروگرم در هر موش گروه آزمایش و همچنین مایع مغزی - نخاعی مصنوعی با حجمی برابر داروها (2 میکرولیتر) در هر موش گروه شاهد با روش داخل مغزی - بطنی تزریق گردیدند. در همان روز, نمونه های خونی از هر موش همه گروهها سه بار در ساعات 9, 11 و 13 گرفته شد. سطح پروژسترون سرمی در نمونه های خونی با استفاده از روش RIA تعیین گردید. داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه و تست تکمیلی دانکن با سطح معنی داری p<0.05 مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد فعال شدن سیستم گاباارژیک مرکزی از طریق هر دو نوع گیرنده گاباA و گاباB سطح پروژسترون سرمی را بطور قابل ملاحظه ا ی تغییر می دهد.نتیجه گیری: سیستم گاباارژیک ارتباط بسیار نزدیکی با استروئیدوژنز دارد و استروئیدها در فعالیتهای مرتبط به گابا مشارکت دارند.
کلید واژه: گاماآمینوبوتیریک اسید, گابا, استروئیدها, گیرنده گابا A , گیرنده گابا B, پروژسترون

لینک کمکی