فایل word بررسي ميزان تاثير سنگ شکني برون اندامي بر روي آنزيم هاي پانکراس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان تاثير سنگ شکني برون اندامي بر روي آنزيم هاي پانکراس :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: سنگهای ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری می باشند. امروزه بیش از 90% سنگهای کلیوی با میزان موفقیت 86-68 درصد با روش سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) درمان می گردند. یکی از عوارض وخیم و نادر این روش پانکراتیت حاد میباشد. هدف مطالعه حاضر بررسی احتمال آسیب پانکراس بدنبال سنگ شکنی برون اندامی کلیه ها است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 87 بیمار مبتلا به سنگ کلیه در 6 ماهه اول سال 1385 در شهر مشهد انجام شد. در تمامی بیماران علاوه بر پر کردن پرسشنامه مبتنی بر اطلاعات دموگرافیک و مشخصات سنگ و مختصات امواج شوکی, سطح سرمی آنزیمهای آمیلاز و لیپاز, قبل و 24 ساعت پس از سنگ شکنی در یک آزمایشگاه واحد اندازه گیری و سپس اطلاعات با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: از 87 بیمار مورد مطالعه 7/66% مرد و 3/33% زن با میانگین سنی 40 سال بودند. در 48 بیمار سنگ در کلیه راست و در 39 نفر در کلیه چپ بود. سطح سرمی آمیلاز و لیپاز بترتیب در 5/57% و 61% بیماران پس از سنگ شکنی افزایش یافت که بجز در 2 بیمار, این افزایش در محدوده نرمال بود. افزایش آمیلاز ارتباط مستقیم و معنی داری با افزایش لیپاز داشت (P=0.0001). فراوانی موارد افزایش آمیلاز و لیپاز سرم در سنگ شکنی کلیه چپ بیشتر از راست بود. فقط در یک مورد سطح سرمی آمیلاز و لیپاز بطور بارزی پس از سنگ شکنی کلیه راست افزایش یافت.نتیجه گیری: با توجه به مطالعه حاضر, علیرغم بی خطر بودن امواج ESWL برای پانکراس, توصیه می شود جهت تشخیص زودهنگام موارد نادر پانکراتیت حاد, سطح سرمی آمیلاز و یا لیپاز سرم پس از سنگ شکنی کلیه راست اندازه گیری شود.
کلید واژه: سنگ شکنی برون اندامی, آمیلاز, لیپاز, پانکراتیت, عوارض

لینک کمکی