فایل word تاثير تاريخ کاشت و تراکم گياهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه انيسون (Pimpinella anisum)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير تاريخ کاشت و تراکم گياهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه انيسون (Pimpinella anisum) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :9

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه انیسون آزمایشی در سال 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد انجام شد. طرح آماری مورد استفاده کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت (10 فروردین, 25 فروردین و 9 اردیبهشت) و فاکتور فرعی شامل سه سطح تراکم ( 33/13, 20 و 40 بوته در متر مربع) انتخاب شد. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت, سطوح تراکم و اثر متقابل آن ها بر اکثر صفات مورد مطالعه تاثیر بسیار معنی داری داشتند. تاخیر در کاشت سبب کاهش معنی دار تعداد چتر در گیاه, تعداد چترک در هر چتر, تعداد دانه در هر چترک, عملکرد دانه, ارتفاع گیاه و عملکرد بیولوژیک گردید ولی وزن هزار دانه با تاخیر در کاشت روند افزایشی معنی داری پیدا نمود. با این حال اختلاف معنی داری بین تاریخ کاشت دوم و سوم از نظر تعداد دانه در هر چترک وجود نداشت و شاخص برداشت نیز تحت تاثیر این تیمار قرار نگرفت. اگر چه با بالا رفتن تراکم عملکرد دانه, عملکرد بیولوژیک, ارتفاع گیاه و وزن هزار دانه افزایش یافتند ولی از تعداد چتر و چترک, تعداد دانه و شاخص برداشت کاسته شد. اختلاف معنی داری بین تراکم اول و دوم از نظر تعداد دانه در هر چترک و وزن هزار دانه وجود نداشت. در مجموع بالاترین عملکرد دانه انیسون در تاریخ کاشت اول با تراکم 40 بوته در متر مربع حاصل گردید .
کلید واژه: انیسون, تاریخ کاشت, تراکم گیاهی, اجزا عملکرد

لینک کمکی