فایل word تاثير مداخله معنايي به روش ميکر بر عملکرد شناختي- معنايي دانش آموزان کلاسهاي سوم تا پنجم ابتدايي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مداخله معنايي به روش ميکر بر عملکرد شناختي- معنايي دانش آموزان کلاسهاي سوم تا پنجم ابتدايي شهر اصفهان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي ايلام

تعداد صفحات :9

مقدمه, این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مداخله آموزشی به روش میکر بر عملکرد شناختی- معنایی دانش آموزان کلاسهای سوم تا پنجم ابتدایی انجام شد. 60 نفر از دانش آموزانی که در پیش آزمون نمره کمتری کسب کرده بودند انتخال و به طور تصادفی در گروه آزمایشی و کنترل, دسته بندی شدند. متغیر مستقل در این پژوهش آموزش شناختی- معنایی به روش میکر بود. جهت محاسبه تاثیر مداخله آموزشی از روش تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده شد.مواد و روشها, ابزار مورد استفاده در این پژوهش خرده آزمونهای شناختی معنایی میکر است در ابتدا این خرده آزمونها بر روی دانش آموزان پایه های سوم تا پنجم ابتدایی هنجاریابی شد و سپس دانش آموزانی که در پیش آزمون نمرات کتبی را کسب کرده بودند تحت مداخله آموزشی به روش میکر قرار گرفتند.یافته های پژوهش: نتایج سه تحلیل کواریانس جداگانه, حاکی از تفاوت معنی دار بین دور گروه آزمایشی و کنترل بود (P<0.001), به این ترتیب, آموزش منجر به بهبود عملکرد شناختی- معنایی گروه آزمایشی شد.نتیجه گیری نهایی: نتایج این پژوهش لزوم توجه به شناسایی توانمندیهای دانش آموزان (نقاط ضعف).
کلید واژه: آزمون تواناییهای شناختی میکر, تحلیل کواریانس, عملکرد شناختی- معنایی

لینک کمکی