فایل word مقايسه اثر درماني و عوارض جانبي پردنيزولون, ايمونوگلوبولين وريدي و آنتي Rh آنتي بادي در بيماران مبتلا به پورپوراي ترومبوسيتوپنيک ايديوپاتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثر درماني و عوارض جانبي پردنيزولون, ايمونوگلوبولين وريدي و آنتي Rh آنتي بادي در بيماران مبتلا به پورپوراي ترومبوسيتوپنيک ايديوپاتيک :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي جندي شاپور

تعداد صفحات :6

هدف: پورپورای ترمبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک یک بیماری شایع دوران کودکی است که در درمان آن از روش های مختلفی مثل تجویز کورتیکواستروئیدها, ایمنوگلوبولین وریدی, روگام و بسیاری اقدامات دیگر استفاده می شود. در این تحقیق به مقایسه نتایج درمانی و عوارض دارویی سه روش فوق پرداخته شده است.روش بررسی: این مطالعه بر روی 32 کودک مبتلا به ITP حاد و مزمن مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ طی خرداد ماه تا اسفند ماه سال 1383 انجام شده است. بیماران چنانچه دارای گروه RhD+ و کومبس منفی بودند وارد مطالعه شدند.یافته ها: میانگین سنی بیماران 8.35±4.5 سال و فراوانی دو جنس در میان بیماران مورد مطالعه مشابه بود. علامت بالینی بارز در غالب بیماران پتشی و پورپورا بوده که در 90.6 درصد موارد مشاهده شد. 43.8 درصد از بیماران با پردنیزولون, 25 درصد با IVIG و 31 درصد با روگام درمان شدند. در بررسی مقایسه ای بیماران از نظر نتایج و عوارض درمان, اگر چه میزان پلاکت اولیه در بیماران گروه پردنیزولون بالاتر بود اما پس از درمان پلاکت در هر سه گروه افزایش یافته و تفاوت بارزی با هم نداشت. پاسخ درمانی کامل در گروه درمان شده با روگام به طور قابل توجهی بیشتر بوده و تا اکنون زمان عود در این گروه دیده نشد.عوارض درمان با روگام شامل همولیز حاد و سمیت کبدی نیز در هیچ یک از بیماران گزارش نشد.نتیجه گیری: طول مدت بستری در بیماران تحت درمان با روگام به طور قابل توجهی کمتر از بقیه (کمتر از 5 روز با احتساب زمان تشخیص) بود. با توجه به موثر بودن, ایمنی, تجویز ساده و قیمت مناسب روگام نسبت به IVIG می توان آنرا به عنوان روشی مناسب در درمان ITP کودکان Rh مثبت پیشنهاد نمود.
کلید واژه: ITP, روگام, کورتیکواستروئید, IVIG

لینک کمکی