فایل word بررسي حضور رونوشتهاي اختصاصي بيضه در اسپرم بالغ انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي حضور رونوشتهاي اختصاصي بيضه در اسپرم بالغ انسان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: انجام صحیح و کامل روند اسپرماتوژنز مستلزم بیان تعداد بسیار زیادی ژن به صورت همزمان و یا با توالی خاص خود می باشد؛ به طوری که توقف یا اختلال در بیان هر یک از آنها ممکن است منجر به توقف یا اختلال در روند اسپرماتوژنز گردد. شناسایی این قبیل ژنها و ارزیابی عملکرد آنها اطلاعات ارزشمندی درباره نقش این ژنها در اسپرم بالغ, روند اسپرماتوژنز و نیز عملکرد بعدی آنها در فرآیند لقاح و تکوین جنین و نیز درک اساس مولکولی فرآیند لقاح و یافتن علل بسیاری از انواع ناباروری بدون علت, فراهم می کند. جهت بررسی مراحل مختلف روند اسپرماتوژنز می توان از ژن هایی استفاده کرد که در مرحله و رده سلولی خاصی از این روند بیان می شود.‍ در مطالعه حاضر بیان ژن های PRM1, TSGA10, AKAP4 PRM2, DAZ SYCP3 در اسپرم طبیعی انسان بررسی شد.روش بررسی: نمونه مایع منی افراد دارای پارامترهای اسپرمی طبیعی (مطابق استانداردهای WHO) مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا, جمع آوری شد. اسپرم های متحرک با مرفولوژی طبیعی طی مراحل سانتریفوژ شیب غلظت با استفاده از گرادیان ® Pure Sperm از نمونه های مایع منی افراد نرمواسپرم جدا گردید. بیان ژن SYCP3 با روش Nested RT-PCR و بیان ژن های DAZ, TSGA10 و PRM2, PRM1 و AKAP4با روش RT-PCR بررسی و با توجه به بیان ژن های فوق در بیضه طبیعی از بافت بیضه به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید.نتایج: مطالعه روی cDNA حاصل از اسپرم های طبیعی نشان داد که ژن های TSGA10, DAZ, PRM2 و PRM1 در نمونه طبیعی بیضه (به عنوان کنترل) و در تمام نمونه های اسپرم تحت بررسی بیان می شوند. همچنین نتایج نشان داد که ژن های AKAP4 و SYCP3 در اسپرم بالغ بیان نمی شوند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که رونوشت ژن های TSGA10, PRM2, DAZ و PRM1در اسپرم بالغ انسان حضور دارند. علت نگهداری انتخابی رونوشتها و عدم حضور رونوشت هایی مانندAKAP4 و SYCP3 در اسپرم بالغ نمایانگر انتقال گروهی از رونوشت های پدری به تخمک و نقش احتمالی آنها در مراحل بعدی عملکرد اسپرم می باشد. مطالعه و ردیابی این ژنها در مراحل اولیه تکوین جنین نتایج تازه ای از عملکرد این ژنها در فرآیند لقاح و تکوین جنین در اختیار قرار خواهد داد.
کلید واژه: بیان ژن, ژنهای اختصاصی بیضه, اسپرماتوژنز, اسپرماتوزوآ

لینک کمکی