فایل word انتخاب جنس فرزند با جداسازي اسپرم به روش گراديان آلبومين در سيکل هاي تلقيح داخل رحمي اسپرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word انتخاب جنس فرزند با جداسازي اسپرم به روش گراديان آلبومين در سيکل هاي تلقيح داخل رحمي اسپرم :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: از جمله دغدغه های زوجین, به خصوص در کشورهای آسیایی, دستیابی به فرزند پسر می باشد. این خواسته معمولا در زوجین بارور در مقایسه با افراد نابارور از شدت بیشتری برخوردار است. یکی از روش های نسبتا ساده, ارزان قیمت و قابل انجام در مراکز ناباروری که نیازی به مواد شیمیایی سمی جهت جداسازی اسپرم های X و Y ندارد, روش اریکسون جهت جداسازی اسپرم با گرادیان آلبومین می باشد. لذا, هدف این مطالعه بررسی نتایج مربوط به انتخاب جنس نوزاد به روش جداسازی اسپرم با استفاده از روش اریکسون در افراد بارور و نابارور تحت درمان IUI بود.روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی بود و نمونه ها, 32 زوج (30 زوج بارور و 2 زوج نابارور) متقاضی تعیین جنسیت فرزند (31 زوج خواهان فرزند پسر و 1 زوج خواهان فرزند دختر) به روش اریکسون بودند. پس از بررسی اولیه نمونه اسپرم با استفاده از گرادیان آلبومین, اسپرمها طی کمتر از دو ساعت آماده شدند و با کاتتر ترانسفر مقدار 400-500ml محلول حاوی بیش از 10 میلیون اسپرم به حفره رحمی تزریق شد. تمام افراد کاندیدا, جهت انجام IUI, تحریک تخمک گذاری شده بودند. داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون X2, t و ناپارامتری ویلکاکسون محاسبه شد.نتایج: از مجموع 32 زوج تحت مطالعه 30 زوج قبل از درمان دارای حداقل یک فرزند بودند. با جداسازی اسپرم به روش گرادیان آلبومین و IUI میزان بارداری 4/34% بود که از این میزان 4 مورد سقط شدند. میزان تولد 8/21% و دستیابی به جنس دلخواه در بین تولدها 4/71% بود. نتایج نشان داد که دو پارامتر تحرک پیشرونده تند, کند و نیز مرفولوژی طبیعی اسپرم بعد از جداسازی اسپرم با گرادیان آلبومین افزایش یافت (به ترتیب p<0.05, P<0.001 و p<0.05). در ضمن میزان تحرک پیشرونده و مورفولوژی طبیعی اسپرم در افرادی که صاحب فرزند پسر شدند, بیشتر از سایرین بود. فقط یک زوج خواهان فرزند دختر بودند که صاحب فرزند پسر شدند.نتیجه گیری: روش گرادیان آلبومین که توسط اریکسون ابداع شد, روش بسیار مناسبی برای جداسازی اسپرم های X و Y و در نتیجه تعیین جنسیت پسر در زوجین بارور می باشد. کارایی این روش برای افراد نابارور نیاز به مطالعه وسیعتر دارد. در ضمن, روش گرادیان آلبومین به علت عدم استفاده از مواد شیمیایی سمی جهت جداسازی اسپرم و نیز عدم دستکاری جنین, روشی مطمئن می باشد.
کلید واژه: انتخاب جنسیت, گرادیان آلبومین, تلقیح داخل رحمی اسپرم, اسپرم, تحرک اسپرم, مورفولوژی اسپرم

لینک کمکی