فایل word بررسي فراواني لژيونلا نموفيلا در زنان باردار مبتلا به عفونت تنفسي به وسيله روش هاي Nested PCR-RFLP و ELISA بر روي نمونه ادرار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي فراواني لژيونلا نموفيلا در زنان باردار مبتلا به عفونت تنفسي به وسيله روش هاي Nested PCR-RFLP و ELISA بر روي نمونه ادرار :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: پنومونی در دوران بارداری می تواند عواقب بدی هم برای مادر و هم برای جنین داشته باشد. بنابراین تشخیص و درمان سریع بیماری از اهمیت به سزایی برخوردار است. لژیونلا نموفیلا یکی از علل پنومونی آتیپیکال در جمعیت های مختلف می باشد. مطالعات در زمینه عفونت لژیونلایی به دوران بارداری محدود می باشد. بیماران مبتلا به عفونت لژیونلایی برای مدت نامحدودی LPS و DNA باکتری را در ادرار خود دفع می کنند, بنابراین بکارگیری توام PCR و ELISA (تشخیص آنتی ژن باکتریایی) بهترین ابزار تشخیص بیماری می باشد. این تحقیق به منظور تعیین فراوانی عفونت لژیونلا نموفیلا در زنان باردار مبتلا به عفونت تنفسی انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی 95 مادر باردار 41-15 ساله مبتلا به عفونت تنفسی مراجعه کننده به درمانگاه های مامایی بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی تهران از زمستان 84 تا تابستان 85 انجام شد. وجود عفونت لژیونلایی به روش RFLP-PCR Nested و آزمون ELISA روی نمونه ادرار بیماران مورد بررسی قرار گرفت. داده های پرسشنامه ها همراه با نتایج آزمایشات تحت برنامه SPSS (ویرایش 13) و با استفاده از آزمون های آماری t مستقل, فیشر, X2, مدل لجستیک و مک نمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری 5% در نظر گرفته شد.نتایج: شیوع عفونت در نمونه مورد بررسی با استفاده از روش مولکولی (CI=%14.1-%30.1) %22.1و با استفاده از روش الایزا 2/4% (CI=%2.0-%8.2) بدست آمد؛ که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (p<0.005). شایع ترین علایم بیماری در بین شرکت کنندگان شامل تب 1/22%, لرز 8/35%, سرفه 8/56%, سردرد 7/54%, اسهال 4/8% و درد شکمی 9/38% بود. بررسیها نشان داد که شیوع علایم تب, لرز, درد شکمی و سابقه بیماریهای کبدی و کلیوی در افراد با PCR مثبت به طور معنی داری بیشتر بود (به ترتیب p<0.05, p<0.001). همین ارتباط بین علایم لرز و تب با نتیجه تست ELISA نیز وجود داشت (p<0.05), ولی بین سایر متغیرهای مورد بررسی با نتیجه تست ارتباط آماری معنی داری یافت نشد.نتیجه گیری: با توجه به شیوع 1/22 درصدی بیماری در این مطالعه می توان گفت که فراوانی این عفونت در زنان باردار مورد بررسی زیاد است و از آنجایی که تست های تشخیصی سریع مثل PCR در حال حاضر در دسترس می باشد؛ لذا جهت درمان مناسب و به موقع به منظور پیشگیری از عوارض مادری و جنینی پیشنهاد می شود این تست به عنوان یکی از آزمایشها در مبتلایان به عفونت های تنفسی خصوصا در مادران باردار درخواست شود. انجام آزمایشات PCR و ELISA روی نمونه ادرار برای شناسایی گونه های لژیونلا مناسب بوده و می تواند نتایج را در کمتر از یک روز مشخص کند که کمک بسیار بزرگی در تشخیص و درمان به موقع پنومونی لژیونلا بویژه در دوران بارداری می باشد.
کلید واژه: لژیونلا نموفیلا, بارداری, پنومونی, روش مولکولی, ELISA

لینک کمکی