فایل word تاثير تجزيه و تحليل سوالات آزمون هاي پايان ترم بر کيفيت طراحي سوال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير تجزيه و تحليل سوالات آزمون هاي پايان ترم بر کيفيت طراحي سوال :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حيات

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: تجزیه و تحلیل سوالات فرآیندی است که کیفیت و کمیت سوالات و کل آزمون با آن ارزیابی می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان فایل word تاثير تجزيه و تحليل سوالات آزمون هاي پايان ترم بر کيفيت طراحي سوال توسط اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است.روش بررسی: بررسی حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است. در این مطالعه سوالات آزمون یکی از دروس تدریس شده توسط هر یک از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیمسال دوم 84-83 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج همراه توصیه های آموزشی به صورت یک جزوه به هر یک از آنان ارایه شد. سپس در نیمسال اول 85-84, سوالات طرح شده توسط همان اعضای هیات علمی تجزیه و تحلیل و با نتایج نیمسال 84-83 مقایسه گردید. از تعداد 33 نفر عضو هیات علمی 27 نفر قبل از مداخله و 21 نفر بعد از مداخله در تحقیق شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست پنج قسمتی شامل فرم ظاهری متن سوالات و گزینه ها, فرم ظاهری کل آزمون, روایی محتوا, سطح سوال در حیطه شناختی و نکات اجرایی آزمون بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری t, پیرسون, اسپیرمن و آزمون دقیق فیشر استفاده شد.یافته ها: قبل از مداخله 1056 سوال و بعد از مداخله 803 سوال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج مقایسه شد. بین شکل متن سوالات و گزینه ها (P<0.001), سطح سوالات در حیطه شناختی (P<0.05), و تحلیل گزینه های انحرافی (P<0.001) قبل و بعد از مداخله اختلاف معنادار آماری وجود داشت. اما بین ضریب دشواری و ضریب تمیز سوالات, شکل آزمون, روایی محتوا و نکات اجرایی آزمون ها قبل و بعد از مداخله اختلاف معناداری وجود نداشت. همچنین آزمون آماری پیرسون ارتباط آماری معناداری بین متغیرهای سن (r=-0.535 P<0.004) و سابقه کار (r=-0.546 P<0.003) با ضریب دشواری نشان داد.نتیجه گیری: مقایسه وضعیت کمی و کیفی سوالات طراحی شده پایان ترم توسط اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی در دو نیم سال مقطع کارشناسی نشان داد که ارایه نتایج تجزیه و تحلیل سوالات به همراه جزوه های آموزشی به اعضای هیات علمی در ارتقای طراحی سوالات از جنبه های شکل متن سوالات و گزینه ها, سطح سوالات در حیطه شناختی و گزینه های انحرافی نقش مثبت داشته است.
کلید واژه: تجزیه و تحلیل سوالات, طراحی سوالات, اعضای هیات علمی, پرستاری

لینک کمکی