فایل word مقايسه کيفيت زندگي و افسردگي در زنان با حاملگي طبيعي و پرخطر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه کيفيت زندگي و افسردگي در زنان با حاملگي طبيعي و پرخطر :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حيات

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: زنان با حاملگی پرخطر با تغییراتی در زندگی شخصی, خانوادگی و اجتماعی روبرو می شوند که این تغییرات می تواند بر کیفیت زندگی و افسردگی آنان تاثیر داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر نوع حاملگی (پرخطر و طبیعی) بر کیفیت زندگی و افسردگی در زنان باردار انجام گرفته است.روش بررسی: این بررسی, یک مطالعه تحلیلی از نوع مورد شاهدی است که بر روی 100 نفر (50 نفر گروه مورد, 50 نفر گروه شاهد) از زنان بارداری که جهت انجام مراقبت های دوران بارداری به مراکز بهداشتی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه کرده بودند, انجام گرفته است. نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شدند, سپس با توجه به تعریف حاملگی پرخطر و حاملگی طبیعی, در یکی از دو گروه حاملگی طبیعی (گروه شاهد) و حاملگی پرخطر (گروه مورد) قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سه قسمتی شامل مشخصات فردی, پرسشنامه فرم کوتاه (sf-36) و پرسشنامه سنجش افسردگی بک بود.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که میانگین امتیاز کسب شده کیفیت زندگی در مادران باردار با حاملگی پرخطر (53.20±16.83) پایین تر از مادران باردار با حاملگی طبیعی(62.82±12.48) بوده است و بین میانگین نمرات افسردگی در حاملگی طبیعی (9.8±5.44) با حاملگی پرخطر (15.34±9.15) اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی و افسردگی در هر دو گروه مادران با حاملگی پرخطر و حاملگی طبیعی (7/0-=r) ارتباط معناداری را نشان داده است (001/p<0).نتیجه گیری: کیفیت زندگی در زنان باردار با حاملگی پرخطر در مقایسه با زنان باردار با حاملگی طبیعی پایین تر است. همچنین میزان افسردگی در این زنان بیشتر از زنان باردار با حاملگی طبیعی است.
کلید واژه: کیفیت زندگی, افسردگی, حاملگی

لینک کمکی