فایل word شيوه زندگي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاهي شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شيوه زندگي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاهي شيراز :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حيات

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: امروزه به دلیل شهرنشینی, تغییر الگوی مصرف غذا و کاهش فعالیت های بدنی, زمینه برای بروز انواع بیماری های مزمن فراهم آمده است. شیوه صحیح زندگی می تواند خطر بروز بیماری های مزمن را کم کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوه زندگی پرستاران که نقش مهمی را در آموزش شیوه صحیح زندگی به گروه های مختلف مردم ایفا می کنند, صورت پذیرفته است.روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی است. جامعه مورد مطالعه را پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل می دهند. حجم نمونه 300 نفر و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. اطلاعات جمع آوری شده با بهره گیری از آزمون های آماری t, ANOVA, کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن و نرم افزار آماری SPSS ویرایش 5/11 تجزیه و تحلیل گردید و 05/p<0 از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که 54% آزمودنی ها وضعیت تغذیه متوسط, 3/60% فعالیت فیزیکی در حد متوسط, 38% وضعیت بهداشت روان متوسط و 24% وضعیت بهداشت روان مطلوب داشته اند. 6/44% افراد در بهداشت فردی و 62% در پیشگیری از بیماری ها نمره نامطلوب گرفته اند. 3/96% از آزمودنی ها سیگار نمی کشیده اند و 7/95% از آن ها هرگز الکل مصرف نمی کردند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده, به نظر می رسد پرستاران, با وجود داشتن دانش و آگاهی در زمینه انواع بیماری ها و نقش مهمی که در قبال آموزش رفتارهای صحیح به بیماران دارند, خود از شیوه زندگی مطلوبی بر خوردار نیستند.
کلید واژه: شیوه زندگی, پرستاران, بیماری های مزمن غیر واگیر

لینک کمکی