فایل word نحوه به کارگيري روش هاي کنترل عفونت توسط کارکنان بخش هاي همودياليز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نحوه به کارگيري روش هاي کنترل عفونت توسط کارکنان بخش هاي همودياليز :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حيات

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: بخش های همودیالیز از مراکزی است که به علت وجود وسایل و تجهیزات پزشکی, ماشین های همودیالیز و انجام فرآیند همودیالیز متاسفانه محیط مناسبی برای شیوع عفونت های بیمارستانی می باشد. به همین دلیل مطالعه حاضر جهت بررسی نحوه به کارگیری روش های کنترل عفونت توسط کارکنان مراکز همودیالیز انجام گرفته است.روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است. در این تحقیق کلیه مراکز همودیالیز بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران که 4 مرکز می باشد, بررسی گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل یک پرسشنامه سه قسمتی و همچنین 5 برگه مشاهده مربوط به مشخصات محیط فیزیکی, نحوه ضد عفونی کردن محیط, ماشین های همودیالیز و وسایل مشترک مصرفی و نحوه به کار بستن روش های محافظتی توسط کارکنان بود. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار کامپیوتری SPSS و آمار توصیفی جهت دستیابی به اهداف پژوهش استفاده گردید.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که به لحاظ مشخصات محیط فیزیکی, یکی از مراکز در سطح نسبتا مطلوب و سایر مراکز در سطح نامطلوب بوده اند. نحوه به کارگیری روش های ضدعفونی و پاک سازی در مورد محیط فیزیکی در 50% مراکز در سطح مطلوب و در 50% نسبتا مطلوب, در مورد سطوح و لوله های ماشین های همودیالیز کلیه مراکز در سطح مطلوب, در مورد وسایل مشترک مصرفی در بخش های همودیالیز کلیه مراکز در سطح نسبتا مطلوب و در مورد به کار بستن روش های محافظتی توسط کارکنان, 25% مراکز در سطح نسبتا مطلوب و 75% دیگر در سطح نامطلوب بوده اند.نتیجه گیری: به طور کلی یافته های پژوهش نشان می دهد که نحوه به کارگیری روش های کنترل عفونت توسط کارکنان مراکز همودیالیز چندان مطلوب نیست.
کلید واژه: کنترل عفونت, روش های محافظتی, مراکز همودیالیز

لینک کمکی