فایل word رابطه بين انواع عشق و بهزيستي ذهني در دانشجويان متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين انواع عشق و بهزيستي ذهني در دانشجويان متاهل :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :14

مطالعات بسیاری نشان داده اند که, عشق به عنوان یک پدیده روانی, یک پیش بینی کننده مهم شادکامی, رضایت و هیجان های مثبت است. در این پژوهش رابطه عشق رفاقتی و عشق پرشور با رضایت از زندگی و عاطفه مثبت و منفی بررسی می شود. از بین دانشجویان متاهل دانشگاه تربیت مدرس, 123 نفر (63 زن و 60 مرد) به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیر عشق, از مقیاس عشق پرشور (هاتفیلد و رپسون, 1993) و مقیاس عشق رفاقتی (استرنبرگ, 1986) و برای اندازه گیری بهزیستی ذهنی از مقیاس رضایت از زندگی (پیوت و داینر, 1993) و مقیاس عاطفه مثبت و منفی (واتسون, کلارک و تلجن, 1988) استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش های تحلیل رگرسیون چندمتغیری تحلیل شد. با توجه به نتایج, بدون در نظر گرفتن تفاوت های جنسیتی, رابطه عشق رفاقتی با رضایت از زندگی, مستقیم و معنادار و با عاطفه منفی, معکوس و معنادار بود؛‌ ولی عشق پرشور با هیچ کدام از متغیرهای بهزیستی ذهنی ارتباط معناداری نداشت. تفاوت های جنسیتی تنها در رابطه بین عشق رفاقتی و عاطفه مثبت و منفی مشاهده شد. به گونه ای که در زنان, عشق رفاقتی بالاتر با عاطفه مثبت بالاتر و عاطفه منفی پایین تر رابطه داشت؛ ولی در مردان رابطه بین عشق رفاقتی و عاطفه مثبت و منفی معنادار نبود. بنابراین نتایج این مطالعه نشان می دهد که عشق به سادگی موجب شادکامی نمی شود و رابطه بین عشق و بهزیستی ذهنی یک رابطه چند بعدی است. در مجموع یافته های پژوهش حاضر از اهمیت نقش عشق رفاقتی در برخی مولفه های بهزیستی ذهنی حمایت می کند.
کلید واژه: عشق رفاقتی, عشق پرشور, بهزیستی ذهنی, رضایت از زندگی, عاطفه مثبت, عاطفه منفی, دانشجویان متاهل

لینک کمکی