فایل word مقايسه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :20

هدف از پژوهش حاضر, فایل word مقايسه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده های شهر اهواز بود. نمونه شامل 50 نفر از سالمندان ساکن خانه سالمندان (25 زن و 25 مرد) و 50 نفر از سالمندان ساکن در خانواده ها (25 زن و 25 مرد) بود که به طور تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و با آزمون های سلامت عمومی (GHQ) و حمایت اجتماعی فیلیپس مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از نوع علی - مقایسه ای بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) در سطح معناداری P<0.0001 استفاده شد و تفاوت در میانگین ها با استفاده از آزمون پیگیری توکی بررسی گردید. پس از مقایسه نمرات به وسیله نرم افزار SPSS نتایج نشان داد که بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده ها از نظر سلامت عمومی و مولفه های آن یعنی نشانه های جسمانی, اضطراب, اختلال در عملکرد اجتماعی, افسردگی و حمایت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. هم چنین برای آزمون تفاوت بین زنان و مردان در دو گروه سالمندان از لحاظ دو متغیر نام برده شده از روش تحلیل واریانس عاملی (2×2) استفاده شد که نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین زنان و مردان در هر دو گروه سالمند, از نظر متغیرهای سلامت عمومی و مولفه های آن و حمایت اجتماعی وجود ندارد.
کلید واژه: سلامت عمومی, حمایت اجتماعی, سالمند

لینک کمکی