فایل word اثر بخشي زوج درماني سيستمي - رفتاري بر کارکرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشي زوج درماني سيستمي - رفتاري بر کارکرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خويي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :25

در این پژوهش از طرح تجربی اندازه گیری های مکرر با گروه مقایسه, با انتخاب تصادفی و جایگزینی تصادفی استفاده شد. هدف از اجرای آن بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی - رفتاری بر کارکرد خانواده و افزایش اعتماد به نفس زنان متاهل مبتلا به اختلال افسرده خویی بود. نمونه مورد پژوهش از بین 78 زن متاهل مبتلا به اختلال افسرده خویی که به بعضی از مراکز روان پزشکی و مشاوره ای شهر تهران مراجعه کرده بودند, 39 زوج واجد شرایط ورود به طرح بودند که از بین آنها 20 زوج به صورت تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه زوج درمانی و دارو درمانی قرار گرفتند. زوج های گروه زوج درمانی در 10 جلسه هفتگی زوج درمانی سیستمی - رفتاری شرکت کردند. زن های گروه دارو درمانی از داروهای ضد افسردگی تجویز شده توسط روان پزشکان استفاده کردند. ابزار پژوهش شامل ابزار سنجش خانواده مک مستر و مقیاس اعتماد بهنفس روزنبرگ بود که زن های دو گروه آنها را قبل از شروع درمان و در مقاطع مورد نظر (قبل از جلسه ششم, بعد از جلسه دهم و دو ماه پس از درمان) تکمیل کردند. هم چنین از پرسشنامه های افسردگی بک و وضعیت زناشویی گلومبرک راست جهت گزینش نهایی آزمودنی ها استفاده شد. کاربرد تحلیل واریانس با اندازه های تکرار شده نشان داد که زوج درمانی در مقایسه با دارو درمانی به طور معناداری باعث کارآمدتر شدن کارکرد خانواده و افزایش اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خویی است. در نتیجه به نظر می رسد زوج درمانی سیستمی - رفتاری روش مداخله موثری جهت کارآمدتر کردن کارکرد خانواده و افزایش اعتماد به نفس زنان افسرده باشد.
کلید واژه: زوج درمانی سیستمی - رفتاری, دارو درمانی, اختلال افسرده خویی, کارکرد خانواده, اعتماد به نفس

لینک کمکی