فایل word تاثير مشاوره شناختي - رفتاري بر اساس رويکرد زير سيستم هاي شناختي متعامل بر تغيير نگرش زوج هاي نابارور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مشاوره شناختي - رفتاري بر اساس رويکرد زير سيستم هاي شناختي متعامل بر تغيير نگرش زوج هاي نابارور :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :17

هدف اصلی این پژوهش, بررسی تاثیر مشاوره به شیوه شناختی - رفتاری, بر اساس رویکرد زیر سیستم های شناختی متعامل (ICS), بر تغییر نگرش زوج های نابارور نسبت به ناباروری است. این تحقیق نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. نمونه تحقیق شامل 30 زوج نابارور است که از بین زوج های نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری شهر اصفهان انتخاب شده, به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته نگرش نسبت به ناباروری در دو مرحله ارزیابی شدند. میزان پایایی این پرسشنامه 0.96 محاسبه شد. به گروه آزمایش شش جلسه مشاوره بر اساس رویکرد ICS ارایه شد. این بررسی نشان داد که مشاوره بر اساس رویکرد زیر سیستم های شناختی متعامل, نگرش زوج های نابارور گروه آزمایش را نسبت به ناباروری در جهت مثبت تغییر داده (p<0.001), تاثیر آن بر زنان و مردان یکسان بوده است (p=0.74).
کلید واژه: مشاوره شناختی - رفتاری, زیر سیستم های شناختی متعامل, زوج های نابارور, نگرش نسبت به ناباروری

لینک کمکی