فایل word بررسي تحولي رابطه پايگاه هاي هويت با ميزان دلبستگي ايمن پسران نوجوان (14, 16 و 18 ساله) به والدين و همسالان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تحولي رابطه پايگاه هاي هويت با ميزان دلبستگي ايمن پسران نوجوان (14, 16 و 18 ساله) به والدين و همسالان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :25

پژوهش حاضر به بررسی رابطه تحولی پایگاه های هویتی با میزان دلبستگی ایمن نوجوانان پسر سنین 14, 16 و 18 ساله شهرستان کامیاران به چهره های دلبستگی (پدر, مادر و همسالان) می پردازد. به این منظور از میان دانش آموزان پایه های سوم راهنمایی, دوم دبیرستان و دوره پیش دانشگاهی به صورت تصادفی چند مرحله ای 312 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق, پرسشنامه پایگاه هویتی من (EOM-EIS2) و پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA) است. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس دو راهه استفاده شد. نتایج نشان داد که تعامل سن و پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ایمن به چهره های دلبستگی در ارتباط می باشد. در مجموع بیشترین و کمترین دلبستگی ایمن به چهره های دلبستگی در این تحقیق به ترتیب متعلق به پایگاه های پیش رس و سردرگم بود؛ نتایج نشان داد که در پایگاه هویت پیش رس, دلبستگی ایمن به والدین در سن 18 سال کاهش پیدا می کند؛ در حالی که در پایگاه های هویتی مطلوب (در حال هویت یابی و موفق) حداقل ثابت می ماند. به طور کلی گروه هویت پیش رس با افزایش سن از غیرواقعی بودن هویت خود بیشتر آگاه شده و این موضوع زمینه کاهش دلبستگی ایمن آن ها را به والدین فراهم می سازد, در حالی که در رابطه با گروه هویت مطلوب چنین مطلبی صدق نمی کند. گروه سر در گم نیز الگویی نامنظم از دلبستگی ایمن به والدین در سنین مورد مطالعه را نشان می دهد. میزان دلبستگی ایمن به همسالان نیز در پایگاه های هویت پیش رس و مطلوب در سن 18 سال به بیشترین حد خود می رسد. این موضوع اهمیت نقش همسالان را در سنین بالاتر نوجوانی و به خصوص در زمینه هویت یابی نشان می دهد. به نظر می رسد اکتساب هویت چه از نوع مطلوب و چه پیش رس, شرایط برقراری روابط دلبستگی ایمن به همسالان را مهیا می سازد.
کلید واژه: پایگاه های هویت, دلبستگی, چهره دلبستگی, اعتماد, ارتباط, بیگانگی, نوجوان

لینک کمکی