فایل word بررسي مقدماتي ويژگي هاي روان سنجي و اعتباريابي مقياس سنجش کارکرد خانواده (FAD)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقدماتي ويژگي هاي روان سنجي و اعتباريابي مقياس سنجش کارکرد خانواده (FAD) :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :24

دو مشکل عمده در ارزیابی و سنجش خانواده وجود دارد: اول چارچوب های مفهومی متعددی که برای توصیف خانواده ارایه می شود, دوم تفاوت ابزارهایی که برای اندازه گیری کارکرد خانواده به کار می رود. یعنی ابزار واحدی که مورد توافق همگان باشد, برای ارزیابی آن وجود ندارد (کیت نر و همکاران, 1996). از این رو هنجاریابی ابزارهای خانواده, اهمیت ویژه ای برای خانواده درمانی و کمک به خانواده ها دارد. در این پژوهش اعتباریابی ابعاد پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده (FAD) بدست آمده که می تواند مقدمه ای مناسب برای هنجاریابی این مقیاس باشد. پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده توسط 494 نفر از مادران دانش آموز مدارس ابتدایی شهر تهران تکمیل شد, 32 نفر از مادران دو بار پرسشنامه را دریافت کردند و پاسخ دادند؛ پس از جمع آوری داده ها, آلفای کرونباخ سوالات مربوط به هر یک از ابعاد, تعیین و معادل سازی نمرات خام به نمرات استاندارد Z و تعیین نمرات استاندارد با میانگین 50 و انحراف استاندارد 10 (نمره t) انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که آلفای کرونباخ کلی این پرسشنامه و خرده مقیاس های آن اعتبار دارد و ابعاد پرسشنامه از اعتبار بازآزمایی کافی برخوردار است. در این پژوهش, هم چنین سوالاتی که همخوانی معتبری نداشتند, مشخص شدند.
کلید واژه: روان سنجی, اعتباریابی, سنجش کارکرد خانواده, خانواده دانش آموزان دبستانی

لینک کمکی