فایل word بررسي اثربخشي شيوه زوج درماني ارتباط شي کوتاه مدت بر الگوهاي ارتباطي زوجين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي شيوه زوج درماني ارتباط شي کوتاه مدت بر الگوهاي ارتباطي زوجين :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :17

هدف این پژوهش بررسی تاثیر زوج درمانی ارتباط شی کوتاه مدت بر الگوهای ارتباطی زوجین شهرستان خمینی شهر است. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری, کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره و راهنمایی آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر می باشند. نمونه شامل 40 زن و شوهر است که از نمونه های در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش به مدت 6 جلسه تحت زوج درمانی ارتباط شی کوتاه مدت قرار گرفتند و در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزار این پژوهش شامل دو آزمون الگوهای ارتباطی کریستنسن- سالاوی و محقق ساخته است و هر دو از روایی و پایایی خوبی برخوردارند. یافته های این تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که, تاثیر زوج درمانی ارتباط شی کوتاه مدت بر الگوهای ارتباطی سازنده متقابل (p=0.018), توقع/ کناره گیری (p=0.002), توقع مرد/ کناره گیری زن (p=0.012), توقع زن/ کناره گیری مرد (p=0.004) از پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی معنادار و بر الگوی اجتنابی متقابل (p=0.21) معنادار نیست. به علاوه تاثیر شیوه درمان فوق بر الگوهای ارتباطی مطیع- سلطه گر (p=0.024), بی ارزش سازی همسر (p=0.001) و بالغ- بالغ (p=0.05) از پرسشنامه الگوهای ارتباطی محقق ساخته معنادار و در بقیه الگوها والد- کودک (p=0.14), تعقیب- گریز (p=0.07), رومانتیک- منطقی (p=0.39), ایده آل سازی همسر (p=0.96) معنادار نبود. نتیجه گیری نهایی این است که شیوه فوق تاثیر به سزایی در بهبود الگوهای ارتباطی زوجین دارد و می توان از آن در موارد مشابه استفاده کرد.
کلید واژه: زوج درمانی ارتباط شی, الگوهای ارتباطی زوجین, زوج درمانی کوتاه مدت

لینک کمکی