فایل word تاثير آموزش غني سازي زندگي زناشويي بر افزايش صميمت زوجين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش غني سازي زندگي زناشويي بر افزايش صميمت زوجين :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :22

هدف این تحقیق تعیین اثربخشی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین است. به این منظور از بین والدین دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اصفهان 30 زوج انتخاب شده, به وسیله آزمون های صمیمیت زناشویی محقق ساخته شامل 9 خرده مقیاس صمیمیت (عاطفی, عقلانی, روان شناختی, مذهبی, جنسی, ارتباطی, فیزیکی, اجتماعی- تفریحی و کلی) مورد ارزیابی قرار گرفتند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. تعداد هفت جلسه دو ساعته آموزش غنی سازی زندگی زناشویی برای گروه آزمایش برگزار شد. بلافاصله پس از آموزش و دو ماه پس از آن, ارزیابی های مرحله دوم با استفاده از همان آزمون ها انجام گرفت. سرانجام با استفاده از تحلیل کوواریانس نتایج تحلیل شد. بر اساس فرضیه های تحقیق, آموزش غنی سازی زندگی زناشویی, صمیمیت زناشویی زوجین را در پس آزمون گروه آزمایش افزایش داد. نتایج نشان داد که تفاوت بین گروه های آزمایش و کنترل در صمیمیت کلی در سطح (P<0.01) معنادار و در سایر خرده مقیاس ها در سطح 0.05 معنادار بود.
کلید واژه: آموزش غنی سای زندگی زناشویی, صمیمیت زوجین

لینک کمکی