فایل word ديدگاه دانش آموزان دبيرستاني نسبت به سهم اوليا مدارس و کتب درسي در پرداختن به مسايل خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ديدگاه دانش آموزان دبيرستاني نسبت به سهم اوليا مدارس و کتب درسي در پرداختن به مسايل خانواده :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :21

بعد از خانواده, مهم ترین سازمان موثر در تکوین شخصیت و رشد جنبه های مختلف انسان, مدرسه است. بنابراین, رشد مهارت ها و استعدادهای لازم برای زندگی افراد در جامعه باید یکی از اهداف اساسی مدرسه محسوب شود. با توجه به این که آموزش مسایل زندگی خانوادگی به دانش آموزان می تواند در استحکام خانواده و کاهش ناهنجاری هایی از قبیل طلاق نقش داشته باشد؛‌ این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که از دید دانش آموزان چهار عامل آموزشگاهی: مدیر, دبیر, مشاور, مربی پرورشی و کتاب های درسی تا چه حد به مسایل زندگی خانوادگی در دبیرستان می پردازند. این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری آن را دانش آموزان دختر سال سوم نظام متوسطه نظری در سه شهر یزد, اردکان و میبد تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای متناسب با حجم, 210 دانش آموز از جامعه انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته شامل 46 سوال به سبک لیکرت و پنج سوال باز پاسخ استفاده شد. داده های آن با نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های حاصل از پژوهش مشخص نمود که نقش عوامل آموزشگاهی در آموزش مسایل خانواده, از نظر دانش آموزان کمتر از سطح متوسط (3) می باشد. البته نقش این عوامل به نظر آن ها یکسان نبوده, بیشترین تاثیر مربوط به نقش مدیران و کمترین تاثیر مربوط به نقش دبیران بوده است. بر اساس این یافته ها نتیجه گیری می شود که عملکرد دبیرستان ها در آموزش مسایل زندگی خانوادگی از دید دانش آموزان کمتر از حد مورد انتظار آنان بوده, لازم است برنامه ها و کتاب های آموزشی ویژه ای برای آموزش مسایل زندگی خانوادگی برای دانش آموزان تدارک دیده شود.
کلید واژه: مسایل زندگی خانوادگی, دبیرستان, مدیر, مشاور, مربی پرورشی, کتاب های درسی, یزد

لینک کمکی