فایل word بررسي عوامل جمعيت شناختي و خانوادگي موثر در بروز کودک آزاري در شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل جمعيت شناختي و خانوادگي موثر در بروز کودک آزاري در شهر اصفهان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :16

هدف این تحقیق بررسی میزان کودک آزاری به تفکیک جنس, سن, نوع آزار جسمی, جنسی, روانی, اجتماعی و مسامحه و غفلت, هم چنین بررسی تاثیر عوامل اعتیاد والدین و میزان تحصیلات آنان بر پدیده کودک آزاری است. بدین منظور اطلاعات مذکور از کلیه گزارش های تلفنی که در سال 1384 در زمینه کودک آزاری با خط تلفن کودک سازمان بهزیستی استان اصفهان برقرار شده بود, استخراج گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که فراوانی کودک آزاری در دختران و پسران تفاوت معناداری ندارد. فراوانی کودک آزاری روانی- عاطفی نسبت به دیگر انواع آزار, به طور معناداری بیشتر است (P<0.05). گروه سنی 10-5 سال از بیشترین فراوانی کودک آزاری برخوردار است (P<0.05). تحصیلات پایین والدین در بروز کودک آزاری موثر بوده, فراوانی کودک آزاری در والدین بیسواد و کم سواد به طور معنی داری بیش از والدین تحصیل کرده بود (P<0.05). نتایج پژوهش حاضر بر آموزش عمومی والدین, در سطح جامعه در زمینه حقوق کودکان, خصوصا در مورد نیازهای عاطفی آنها و توجه ویژه به کودکان سنین 10-5 سال تاکید دارد.
کلید واژه: کودک آزاری, ویژگی های جمعیت شناختی و خانواده

لینک کمکی