فایل word ميزان مذهبي بودن والدين, منابع متفاوت شناخت ديني و تصور از خدا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ميزان مذهبي بودن والدين, منابع متفاوت شناخت ديني و تصور از خدا :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :20

پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت تصور از خدا در میزان مذهبی بودن والدین و منابع متفاوت شناخت دینی طراحی و اجرا گردید. از میان دانشجویان چهار رشته دندان پزشکی, علوم انسانی, برق و کامپیوتر و معماری دانشگاه شهید بهشتی تعداد 374 نفر دانشجو (177 پسر و 197 دختر) به عنوان نمونه طبقه ای نسبتی در دسترس انتخاب شدند, پرسشنامه های تصور از خدا (مظاهری و همکاران, 1384؛ بازسازی مقیاس لارنس, 1997), میزان مذهبی بودن والدین (گرنکویست, 1998) و پرسشنامه محقق ساخته (در خصوص منابع متفاوت شناخت دینی) تکمیل شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که میانگین تمامی خرده مقیاس های تصور از خدا در مواردی که آزمودنی ها میزان مذهبی بودن هر دو والد خود را بالا ارزیابی کرده اند, بالاتر است. در پاسخ دهندگانی که میزان مذهبی بودن والدین خود را در سطح بالایی ارزیابی کرده اند, تفاوت زیرمقیاس های (تاثیرپذیری), (مشیت الهی) و (حضور) آزمون تصور از خدا با آزمودنی هایی که میزان مذهبی بودن والدین شان در سطح پایین است, معنادار بود. بنابراین کیفیت تصور از خدا در افرادی که میزان مذهبی بودن والدین شان بالاتر است, مثبت تر می باشد. پژوهشگران میزان مذهبی بودن والدین را به عنوان جنبه ای از جامعه پذیری دینی برای فرزندان, و مهم ترین عامل پیش بینی کننده تصور فرد از خدا می دانند. هم چنین تجزیه و تحلیل دقیق تر داده ها نشان داد که در تصور از خدا به عنوان حامی, در دسترس, مراقب, راهنما و پاسخگو نیز بین دو گروه (سطح مذهبی هر دو والد بالا و سطح مذهبی هر دو والد پایین) تفاوت های معناداری وجود دارد, طوری که در گروهی که میزان مذهبی بودن هر دو والد بالاتر است تصور از خدا مثبت تر, و در گروهی که میزان مذهبی بودن هر دو والد پایین تر است تصور از خدا منفی تر است. داده ها هم چنین نشان داد تصور از خدا در منابع شناخت دینی مختلف, متفاوت است. تفاوت نمرات زیرمقیاس های (تاثیرپذیری), (مشیت الهی), (پذیرندگی) و (حضور) تصور از خدا در شرایطی که کسب اطلاعات از طریق خانواده باشد, به طور معناداری بالاتر از دیگر منابع اطلاعاتی بوده, مثبت ترین تصور از خدا در این گروه جای گرفته است.
کلید واژه: تصور از خدا, شناخت دینی, میزان مذهبی بودن والدین

لینک کمکی