فایل word بررسي عوامل موثر بر عدم گرايش به نگارش مقالات علمي از ديدگاه اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثر بر عدم گرايش به نگارش مقالات علمي از ديدگاه اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :6

مقدمه و هدف: یکی از شاخص های مهم پژوهشی و تولید علم در دانشگاهها که از جایگاه ویژه ای در کشورمان برخوردار است مقالات علمی منتشر شده و برگرفته از پژوهشهای اصیل و هدفمند و چاپ آنها در مجلات معتبر داخلی و خارجی می باشد. با نگاهی به آمار و فعالیتهای انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی همدان در این خصوص اگرچه نتایج از نظر کیفی و کمی قابل تقدیر است لیکن نسبت به کل اعضا هیات علمی دانشگاه رضایت بخش نمی باشد. بهمین منظور این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر عدم گرایش به نگارش مقالات علمی از دیدگاه اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گردید.روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی و بصورت سرشماری انجام شد, جامعه آماری آنرا کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1385 (260 نفر) تشکیل می داد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه از نوع بسته بود که به دو بخش مشخصات فردی و بخش نگرش تقسیم شد. بر اساس مقیاس لیکرت بالاترین نمره نگرش 5 و پایین ترین آن 1 در نظر گرفته شد. پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه جهت انجام طرح تحقیق پرسشنامه ها بین کلیه اعضای هیات علمی توزیع گردید. پس از دریافت پرسشنامه های تکمیل شده و حذف موارد ناقص و مخدوش نهایتا اطلاعات 228 پرسشنامه توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روشهای آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: از دیدگاه واحدهای مورد پژوهش عوامل موثر بر عدم گرایش به نگارش مقالات علمی به ترتیب اولویت عبارت بودند از: مشغله زیاد در امور آموزشی, تدریس و یا درمان با میانگین نمره 3.89±1.16, موانع موجود در انجام پروژه های اصیل پژوهشی و گزارش نتایج بصورت مقالات با میانگین نمره 3.88±0.93, طولانی بودن زمانه ارایه تا چاپ مقالات در مجلات علمی فارسی با میانگین نمره 3.84±1.07 و نداشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی با میانگین نمره 3.83±1.05. سایر عوامل به ترتیب اهمیت و تاثیر گذاری در اولویت های بعدی قرار داشتند.نتیجه نهایی: موانع موجود در نگارش مقالات علمی حول سه محور مشکلات سازمانی, مشکلات شخص و سازمانی و مشکلات صرفا شخصی قابل بررسی و طبقه بندی است که با مساعدت مسوولین ارشد دانشگاه و سعی و تلاش اعضا هیات علمی در رفع آنها, می توان امیدوار بود که گرایش و تمایل به نگارش مقالات علمی افزایش یابد.
کلید واژه: پژوهش, مقالات علمی, نگرش, هیات علمی

لینک کمکی