فایل word استفاده از روش غني شده بدون شبکه گلرکين در تعيين پارامترهاي شکست صفحات FGM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از روش غني شده بدون شبکه گلرکين در تعيين پارامترهاي شکست صفحات FGM :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانشکده فني دانشگاه تهران

تعداد صفحات :16

تحقیق حاضر, روش بدون شبکه را برای تخمین پارامترهای شکست یک ترک ایستا در صفحات FGM با هندسه دلخواه بکار خواهد برد. از روش بدون شبکه گلرکین که ویژگیهای اساسی بسیار مشترکی با بسیاری از روشهای بدون شبکه دارد استفاده شده است. در اینجا خواص مواد به صورت توابع همواری از مختصات فضایی در نظر گرفته شده و با استفاده از دو روش جدید گسترش یافته انتگرال تقابل آنالیز شکست مد I مورد تحلیل قرار گرفته است. پس از معرفی روش بدون شبکه گلرکین چند مساله دو بعدی شکست مد I در صفحات FGM تحت بارگذاریهای مختلف برای محاسبه ضرایب شدت تنش با استفاده از روش انتگرال تقابل حل شده است. مقایسه بین نتایج حاصل و نتایج ارایه شده در تحقیقات مشابه با حل تحلیلی یا روش اجزا محدود با استفاده از انتگرالها و تحلیلهای مختلف, دقت خوب و همگرایی قابل قبولی را نشان می دهد.
کلید واژه: پارامترهای شکست, روش بدون شبکه گلرکین, صفحه FGM, ضرایب شدت تنش

لینک کمکی