فایل word طراحي مدل مفهومي جهت سنجش الزامات تحقق مديريت کيفيت فراگير در سازمان ها و ارتباط آن با رضايت مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي مدل مفهومي جهت سنجش الزامات تحقق مديريت کيفيت فراگير در سازمان ها و ارتباط آن با رضايت مشتريان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش مديريت

تعداد صفحات :26

تحقق مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک فرهنگ و مجموعه ای از اصول راهبردی برای بهبود مستمر آن در سازمان ها, نیازمند نهادینه شدن اصول موضوعه دمینگ, به عنوان سه ویژگی اصلی (تعهد, دانش علمی و درگیر شدن) بیان و بر نقش راهبردی رهبری برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر نیز, تاکید شده است. این تحقیق, به میزان تاثیر این الزامات چهارگانه بر مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان های ایران و ارتباط آن با رضایت مشتریان پرداخته و تلاش نموده تا مدلی مفهومی جهت سنجش این ارتباط با توجه به شرایط سازمان های کشور و رضایت آنها با مشتریان, طراحی گردد. بدین منظور بر اساس مبانی نظری و مصاحبه های اکتشافی, پرسش نامه ای برای سنجش آن الزامات در شش بخش طراحی و توسط اساتید, مدیران وکارشناسان آشنا به مدیریت کیفیت فراگیر, به کار گرفته شده است. ابتدا, عوامل تحقیق با استفاده از روش های تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم بررسی و سپس مدل سنجش و معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) و چگونگی تعامل با این عوامل, از نتایج تحقیق به دست آمده است. بر اساس نتایج, متغیر دانش علمی, دارای بالاترین و دیگر متغیرها به ترتیب: درگیر شدن, رهبری و تعهد, دارای اثر مستقیم بر روی مدیریت کیفیت فراگیر و در نهایت آن نیز, اثر مستقیمی بر رضایت مشتریان دارد.
کلید واژه: تعهد, دانش علمی, درگیرشدن, رضایت مشتری, رهبری, مدیریت کیفیت فراگیر

لینک کمکی