فایل word بررسي تطبيقي نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشي از ديدگاه مديران و دست اندرکاران ورزش ايران و استراليا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تطبيقي نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشي از ديدگاه مديران و دست اندرکاران ورزش ايران و استراليا :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :22

هدف پژوهش حاضر, بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی در قالب سه دسته عامل کلی (عوامل سوق دهنده, جلب کننده و بازدارنده) از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا است. بدین منظور 25 مدیر و دست اندرکار ورزش از کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی کشور ایران و 25 مدیر و دست اندرکار ورزش از کمیته ملی المپیک کشور استرالیا به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به ماهیت تحلیلی تحقیق حاضر, پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت طراحی و بین آزمودنی های مورد نظر توزیع شد. پس از جمع آوری اطلاعات, با استفاده از بسته نرم افزار آماری SPSS, داده ها استخراج, ویرایش و از طریق آزمون آماری t-Student تجزیه و تحلیل شدند. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران با مدیران و دست اندرکاران استرالیا در خصوص عوامل جلب کننده و باز دارنده تفاوت معنی داری وجود دارد, به نحوی که مدیران و دست اندرکاران ورزش استرالیا به عوامل جلب کننده بیشتر از مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران اهمیت می دهند, در حالی که مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران به اهمیت عوامل بازدارنده بیشتر از مدیران و دست اندرکاران استرالیا تاکید می کنند.
کلید واژه: عوامل سوق دهنده, عوامل جلب کننده, عوامل بازدارنده, گردشگری و گردشگری ورزشی

لینک کمکی