فایل word بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با بهره وري مديران ادارات تربيت بدني استان هاي آذربايجان شرقي و غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با بهره وري مديران ادارات تربيت بدني استان هاي آذربايجان شرقي و غربي :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :21

هدف این تحقیق, بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری از دیدگاه مدیران ادارات تربیت بدنی استان های آذربایجان شرقی و غربی است. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق را 80 نفر از مدیران شاغل در ادارات تربیت بدنی استان های مذکور تشکیل می دادند که با برگشت پرسشنامه های تکمیلی جامعه آماری تحقیق حاضر به 64 نفر محدود شد. برای گردآوری اطلاعات, از پرسشنامه های روا و پایا (r=%86 فرهنگ سازمانی) و ( r=%82بهره وری) استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و شاخص های آن با بهره وری مدیران تربیت بدنی جامعه مورد بررسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P<0.05).
کلید واژه: فرهنگ سازمانی, بهره وری, مدیران تربیت بدنی

لینک کمکی