فایل word استفاده از تکرار وزنه هاي سبک تا سرحد خستگي براي برآورد يک تکرار بيشينه در حرکت پرس سينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از تکرار وزنه هاي سبک تا سرحد خستگي براي برآورد يک تکرار بيشينه در حرکت پرس سينه :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :20

هدف از تحقیق حاضر, برآورد یک تکرار بیشینه از طریق تکرار وزنه های سبک تر تا سر حد خستگی در حرکت پرس سینه است. تعداد 99 نفر از ورزشکاران مرد پرورش اندام با میانگین سنی`X±SD=24.02±3.17 , قد`X±SD=1.77±0.06 و وزن `X±SD=84.9±10.81به طور در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق, آزمون پرس سینه روی نیمکت, ابزار اصلی گردآوری اطلاعات بود و برای اجرای آن ورزشکار وزنه ای را که می توانست آن را یک بار اجرا کند, انتخاب می کرد و با کم کردن وزنه ها یک تکرار بیشینه فرد اندازه گیری می شد. در ادامه 5 کیلوگرم از مقدار وزنه یک تکرار بیشینه کم شد و ورزشکار پس از 3 دقیقه استراحت, حرکت پرس سینه را انجام داد و به همین ترتیب در هر نوبت از مقدار وزنه ها 5 کیلوگرم کاسته شد تا تعداد تکرارهای بیشینه به 20 تکرار برسد. با توجه به بالا بودن ضریب همبستگی و امکان رسم معادله برآورد, 4 معادله برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی تکرارهای زیر 5, 6 تا 10, 11 تا 15, و 16 تا 20 تکرار, 2 معادله برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی تکرارهای زیر 10 و بالای 10 تکرار, 19 معادله برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی هر یک از تکرارهای بیشینه 2 تا 20 تکرار, 1 معادله برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی وزن بدن و تعداد تکرار وزنه معادل وزن بدن و یک جدول برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی تکرارهای 2 تا 20 تکرار بیشینه حاصل شد. کمترین و بیشترین ضریب همبستگی از (r=0.93) تا(r=0.99) متغیر بود. یک تکرار بیشینه را می توان از روی تکرارهای بیشینه زیر 10 تکرار و همچنین از روی تکرارهای بیشینه 10 تا 20 تکرار برآورد کرد, اما هر چه تعداد تکرارهای بیشینه به یک نزدیک تر می شود, دقت برآورد, افزایش می یابد, ولی برای برآورد دقیق تر یک تکرار بیشینه می توان از معادله های مجزای تکرارهای بیشینه 2 تا 20 تکرار استفاده کرد.
کلید واژه: برآورد یک تکرار بیشینه, پرس سینه, سرحد خستگی, پرورش اندام

لینک کمکی