فایل word ارزيابي نقش هسته قاعده اي جانبي آميگدال در اثرات ‏کورتيکوسترون بر بخاطرآوري حافظه در موش سفيد ‏آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي نقش هسته قاعده اي جانبي آميگدال در اثرات ‏کورتيکوسترون بر بخاطرآوري حافظه در موش سفيد ‏آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي کوثر

تعداد صفحات :12

هدف: هدف از این مطالعه تعیین نقش هسته قاعده ای جانبی آمیدگدال در اثرات کورتیکوسترون بر بخاطرآوری حافظه در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی بوده است.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 110 سر موش نر نژاد ویستار با وزن 250 تا 300 گرم استفاده شد. ‏طی آزمایش 1, ابتدا به صورت دوطرفه روی هسته قاعده ای جانبی آمیگدال, کانون راهنما قرار داده شد. یک ‏هفته بعد موش در مدل یادگیری احترازی غیرفعال آموزش داده شد. داروی کورتیکوسترون (0.1, 0.5, 1 و 3 ‏میکروگرم با ازا هر طرف) 30 دقیقه قبل از تست بخاطرآوری که 48 ساعت بعد از آموزش انجام شده بود, ‏به داخل هسته قاعده ای جانبی آمیگدال تزریق و سپس یاد گرفته های حیوان با ملاک های ارزیابی مدت زمان ‏نهفته قبل از اولین ورود و کل زمان طی شده در ناحیه روشن طی 10 دقیقه سنجش شد و با گروه کنترل ‏مقایسه گردید. در آزمایش 2, یک هفته قبل از آموزش, تخریب هسته قاعده ای جانبی آمیگدال با داروی‏NMDA ‎‏ صورت گرفت و 48 ساعت بعد از آموزش کورتیکوسترون 1و3 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن ‏حیوان به صورت زیرجلدی تزریق شد و نتایج با گروه شاهد مقایسه گردید. همچنین در انتها اثرات احتمالی ‏تخریب هسته قاعده ای جانبی آمیگدال بر فعالیت حرکتی حیوان مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تزریق کورتیکوسترون به داخل هسته قاعده ای جانبی آمیگدال بطور وابسته ‏به دوز سبب اختلال در بخاطرآوری اطلاعات می شود (P<0.01). همچنین اثرات تزریق سیستمیک ‏کورتیکوسترون به دنبال تخریب آمیگدال تعدیل می شود (P<0.01). ضمنا تخریب هسته قاعده ای جانبی ‏آمیگدال اختلال حرکتی خاصی ایجاد نمی کند.‏ نتیجه گیری: یافته های فوق نشان می دهد که فعال شدن گیرنده های گلوکوکورتیکوئیدی هسته قاعده ای ‏جانبی آمیگدال نقش مهمی در بخاطرآوری اطلاعات بازی می کند. ضمنا هسته قاعده ای جانبی آمیگدال ‏نقش مهمی در واسطه گری اثرات سیستمیک گلوکوکورتیکوئیدها بر بخاطرآوری حافظه دارد.‏
کلید واژه: بخاطرآوری, یادگیری و حافظه, هسته قاعده ای جانبی آمیگدال, کورتیکوسترون, موش سفید آزمایشگاهی

لینک کمکی