فایل word نقش دي هيدرواپي اندروسترون بر تکثير انگل ليشمانياماژور ‏در ماکروفاژهاي صفاقي موش ‏BALB/c

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش دي هيدرواپي اندروسترون بر تکثير انگل ليشمانياماژور ‏در ماکروفاژهاي صفاقي موش ‏BALB/c :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي کوثر

تعداد صفحات :13

هدف: در این پژوهش ارتباط مهار آنزیم گلوکز- فسفات دهیدروژناز در ماکروفاژهای تیمار شده با مهارکننده دی هیدرو اپی اندروسترون با میزان تولید نیتریک اکساید و نیز میزان تکثیر آماستیگوتهای انگل لیشمانیا ماژور در ماکروفاژهای آلوده بررسی شد.روش بررسی: ابتدا ماکروفاژهای صفاقی موش BALB/c جدا و با غلظت های و و و میکرو مولار از مهار کننده دی هیدرو اپی اندروسترون تیمار شدند. بعد از ساعت انکوباسیون, درصد زنده بودن در ماکروفاژها با استفاده از تست MTT بررسی شد. همچنین بعد از ساعت انکوباسیون میزان کاهش فعالیت آنزیم گلوکز- فسفات دهیدروژناز (G6PD) تعیین شد. سپس ماکروفاژها را با پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور آلوده کرده و میزان تولید نیتریک اکساید (NO) بعد از ساعت با استفاده از روش رنگ سنجی گریس سنجیده شد. از غلظت میکرو مولار برای بررسی تاثیر مهار کننده بر میزان تکثیر انگل در ماکروفاژها از روز تا روز استفاده شد.یافته ها: با افزایش غلظت دی هیدرو اپی اندروسترون درصد سایتوتوکسیسیتی ماکروفاژها افزایش یافته و فعالیت آنزیم G6PD کاهش یافت. همچنین میزان تولید NO توسط ماکروفاژها با افزایش غلظت دی هیدرو اپی اندروسترون نسبت معکوس داشت. بررسی تعداد انگل در ماکروفاژها نشان داد که میزان تکثیر انگل از روز تا روز بررسی نسبت به گروه کنترل افزایش چشمگیری داشت (P<0.001).نتیجه گیری: فعالیت آنزیم G6PD با استفاده از مهار کننده دی هیدرو اپی اندروسترون کاهش می یابد. همچنین فعالیت آنزیم G6PD با کاهش تولید NO و افزایش درصد سایتوتوکسیسیتی ماکروفاژها همراه می باشد و از آنجایی که NO نقش اصلی را در فعالیت لیشمانیا کشی ماکروفاژها به عهده دارد بنابراین با مهار آنزیم G6PD فعالیت لیشمانیا کشی ماکروفاژها کاهش می یابد.
کلید واژه: لیشمانیا ماژور, آنزیم گلوکز - فسفات دهیدروژناز, نیتریک اکساید, ماکروفاژهای صفاقی موش BALB/c, دی هیدرو اپی اندروسترون

لینک کمکی