فایل word بررسي توليد خمير کاغذ حاصل از ذرت دانه اي با روشهاي CMP و APMP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي توليد خمير کاغذ حاصل از ذرت دانه اي با روشهاي CMP و APMP :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :17

در این تحقیق خصوصیات خمیر کاغذ CMP و APMP ساقه ذرت مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب شیمیایی این ماده لیگنوسلولزی شامل سلولز, لیگنین, مواد استخراجی و خاکستر به ترتیب 67/49, 88/21, 53/2 و 87/4 درصد و طول فیبر, قطر فیبر, قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره آن به ترتیب 936/0 میلیمتر, 463/18 میکرون, 59/11 میکرون و 48/3 میکرون اندازه گیری شد. به منظور تهیه خمیر کاغذ CMP و APMP از ساقه ذرت, دمای پخت 95-90 درجه سلسیوس, زمان پخت 20, 30, 40 و 60 دقیقه, قلیائیت فعال 5 و 10 درصد و نسبت مایع پخت به ساقه ذرت 1/ 8 در نظر گرفته شد (در پخت APMP از 3 درصد پراکسیدهیدروژن استفاده شد).بازده خمیر کاغذهای CMP در زمان پخت 20 دقیقه با میانگین 65/72 درصد بیشترین بوده و به همراه دو خمیر کاغذ تهیه شده در زمان پخت 30 و 40 دقیقه در گروه A قرار گرفتند. در روش APMP بازده خمیر کاغذهای تهیه شده در زمان پخت 20 دقیقه با میانگین 84/71 درصد در گروه A و خمیر کاغذهای تهیه شده در زمانهای پخت 30, 40 و 60 دقیقه به ترتیب با بازده 27/70, 82/68 و 74/66 درصد در گروههای B, C و D قرار گرفتند.مقاومت در برابر ترکیدن کاغذها بین 23/1-0204/1, KPa.m²/gr, مقاومت در برابر پاره شدن آنها بین 392/4-166/4 mNm²/gr و طول پاره شدن آنها بین 14/4-02/4 کیلومتر اندازه گیری شد. این تحقیق نشان داد که با توجه به محدودیت منابع لیگنوسلولزی چوبی از ساقه ذرت دانه ای که در سطح وسیعی از کشور کاشته می شود, می توان به عنوان یک ماده لیگنوسلولزی ارزان قیمت در صنعت کاغذسازی استفاده کرد.
کلید واژه: ساقه ذرت دانه ای, سلولز, لیگنین, بازده, روش CMP, روش APMP, مقاومت در برابر ترکیدن

لینک کمکی