فایل word بررسي اثرات امواج اولتراسوند منقطع با فرکانس پايين بر ترميم ‏شکستگي استخوان تيبيا در خرگوش (يک ارزيابي ‏هيستومورفومتريک و ايمونوهيستوشيمي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات امواج اولتراسوند منقطع با فرکانس پايين بر ترميم ‏شکستگي استخوان تيبيا در خرگوش (يک ارزيابي ‏هيستومورفومتريک و ايمونوهيستوشيمي) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي کوثر

تعداد صفحات :12

هدف: هدف از تحقیق حاضر این است که آیا اولتراسوند با شدت پایین بر افزایش ترابکولای استخوانی یا تکثیر سلولی ‏اثر دارد یا خیر؟ روش بررسی: 20 سر خرگوش نر سفید بالغ از نژاد ‏Dutch‏ به یک گروه کنترل و دو گروه اولتراسوند درمانی ‏تقسیم شدند. تحت بیهوشی عمومی یک شکستگی عرضی در قسمت میانی تنه استخوان تیبیای پای راست آنها ایجاد ‏شد و با استفاده از فیکساتور خارجی در دو طرف استخوان تیبیا محل شکستگی فیکس گردید. خرگوش ها به طور ‏تصادفی به یک گروه کنترل و دو گروه اولتراسوند درمانی 50 و 100 میلی وات بر سانتی متر مربع تقسیم شدند. در ‏خرگوشهای گروه تجربی از امواج اولتراسوند منقطع, با دوز 50 و 100 میلی وات بر سانتی متر مربع و به مدت15 دقیقه ‏روزانه استفاده شد. در خرگوشهای گروه کنترل نیز, دستگاه اولترسوند به کار گرفته شد با این تفاوت که شدت جریان ‏دستگاه صفر بود. بعد از گذشت 7 هفته, خرگوشها به روش استنشاق با کلروفورم در فضای بسته کشته شدند. به دقت ‏فیکساتور خارجی از پای حیوانات باز شد و استخوان تیبیای آنها همراه با کال استخوانی به طور کامل خارج گردید. ‏جهت مطالعات بافت شناسی, استخوانها دکلسیفیه و فیکس شدند, پس از پردازش بافتی, مقاطع 5 میکرونی از بلوکهای ‏پارافینی, حاوی ناحیه کال استخوانی تهیه گردید و پس از رنگ آمیزی نمونه ها به روش هماتوکسیلین - ائوزین و نیز ‏تری کروم ماسون, مطالعه مورفومتری به کمک نرم افزار موتیک انجام شد. در بررسی های مورفومتری, میزان ‏ترابکولای استخوانی ناحیه کال استخوان, اندازه گیری و ثبت شدند. همچنین تعداد استئوبلاستها نیز, در ناحیه کال ‏شمارش گردید. علاوه بر آن, از هر گروه تعدادی از مقاطع بافتی جهت رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی و استفاده از ‏مارکرki67 ‎‏ برای مطالعه پرولیفراسیون سلولی مورد استفاده قرار گرفتند.‏ یافته ها: نتایج به دست آمده از مطالعات هیستومورفومتری نیز نشان داد که میانگین میزان ترابکولاهای استخوانی در ‏گروه کنترل 64.4±6.06 و در گروه تجربی (50 میلی وات بر سانتیمتر مربع) 56.57±5.81 و همچنین در گروه تجربی ‏‏(100 میلی وات بر سانتیمتر مربع) 84.04±6.74 بود که بدین ترتیب اختلاف معنی دار آماری را بین این گروهها نشان ‏نداده است (P<0.05).میانگین تعداد استئوبلاست ها در گروه کنترل 23.26±1.08 و در گروه تجربی (50 میلی وات بر سانتیمتر مربع) ‏17.58±0.95 و همچنین در گروه تجربی (100 میلی وات بر سانتیمتر مربع) 26.80±1.65 بود که بدین ترتیب ‏اختلاف معنی دار آماری را بین این گروهها نشان نداده است (P<0.05).نتیجه گیری: این نتایج نشان داد که بافت کال شکستگی به این شدت اولتراسوند حساس نبوده و تاثیری بر ترمیم ‏شکستگی‎ ‎تیبیای خرگوش نداشته است.‏‎‏
کلید واژه: امواج اولتراسوند, کال استخوانی, هیستومورفومتری, شکستگی

لینک کمکی