فایل word بررسي برخي تغييرات بيوشيميايي و فيزيولوژيکي مقاومت به خشکي در سه رقم نخود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي برخي تغييرات بيوشيميايي و فيزيولوژيکي مقاومت به خشکي در سه رقم نخود :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي کشاورزي

تعداد صفحات :13

مطالعه تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در شرایط تنش خشکی می تواند به شناسایی فاکتورهای موثر در مقاومت به این تنش کمک کند. به منظور بررسی این عوامل در یک آزمایش گلخانه ای اثر خشکی بر روی رشد, وضعیت آبی, میزان غلظت کلروفیل, پروتئین و پرولین برگ در سه رقم نخود جم, پیروز و کوروش مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد دانه ارقام نیز در آزمایش مزرعه ای در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که رقم جم مقاوم و دو رقم دیگر حساس هستند. نتایج نشان داد که خشکی به طور معنی داری باعث کاهش وزن خشک اندام هوایی و ریشه شد که در این میان جم بالاترین و پیروز کمترین مقدار وزن خشک اندام هوایی را تولید کرد. در شرایط گلخانه ای اعمال تنش خشکی به مدت 6 روز میزان غلظت کلروفیل و پروتئین محلول را در همه ارقام کاهش داد که جم از بالاترین مقدار کلروفیل و پروتئین برخوردار بود. نتایج هم چنین نشان داد که رقم مقاوم جم از غلظت پروتئین و محتوای نسبی آب بیشتری برخوردار بود. تحت تنش خشکی تنظیم اسمزی ناشی از تجمع پرولین 0.34 مگاپاسکال بود. نتایج تجزیه همبستگی نیز نشان داد که مقادیر بالاتر محتوای نسبی آب با غلظت کلروفیل و پروتئین بیشتر تحت تنش همراه بود که در کل چنین نتیجه گیری می شود که حفظ غلظت بیشتر پروتئین و کلروفیل تحت تنش خشکی شاخص گزینشی مناسب جهت مقاومت به خشکی بوده و هم چنین مقاومت به خشکی با حفظ محتوای آب برگ مرتبط است.
کلید واژه: نخود, تنش خشکی, پرولین, کلروفیل

لینک کمکی