فایل word بررسي عملکرد گياه ذرت در روش آبياري قطره اي نواري (T-Tape)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عملکرد گياه ذرت در روش آبياري قطره اي نواري (T-Tape) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي کشاورزي

تعداد صفحات :9

محدودیت منابع آب, ضرورت استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی را نشان می دهد. یکی از راه های استفاده بهینه از آب, به کارگیری روش های مدرن آبیاری از جمله آبیاری قطره ای نواری است. در این تحقیق جهت بررسی کارایی آبیاری قطره ای نواری, در مزرعه ای واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد در شمال خوزستان اقدام به کشت گیاه ذرت تابستانه شد. ذرت کاسته شده رقم SC704 و تیمارهای اعمال شده در این تحقیق کاربرد 80%, 100% و 110% نیاز آبی گیاه ذرت بود. نیاز آبی گیاه با روش تشتک تبخیر و با اعمال ضریب گیاهی تعیین گردید. شاخص های ارزیابی شامل مقایسه عملکرد محصول, راندمان کارایی مصرف آب, پیاز رطوبتی و نحوه توزیع رطوبت و عمق و عرض توسعه ریشه بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد محصول مربوط به تیمار 100% به میزان 9457 کیلوگرم وزن دانه ذرت در هکتار و پس از آن تیمارهای 120% و 80% به ترتیب با 9147 و 8515 کیلوگرم دانه ذرت در هکتار بود. کارایی مصرف آب نیز برای تیمارهای 80%, 100% و 120% به ترتیب 1.4, 1.6 و 1.3 کیلوگرم دانه ذرت به ازای مصرف هر مترمکعب آب به دست آمد. مقایسه عملکرد محصول با در نظر گرفتن وزن کل بلال ها در آزمون دانکن, هر سه تیمار در یک گروه قرار گرفتند و تفاوت معنی داری بین آن ها وجود نداشت اگر چه تیمار 120% بر سایر تیمارها برتری داشته و پس از آن به ترتیب تیمارهای دوم و اول قرار گرفتند. همچنین عمق توسعه ریشه نیز در تیمارهای 80%, 100% و 120% به ترتیب 43, 42.3 و 51 سانتی متر به دست آمد.
کلید واژه: آبیاری قطره ای نواری, عملکرد محصول ذرت, پیاز رطوبتی و الگوی توزیع

لینک کمکی